Hệ quan điểm phát triển kinh tế trong định hướng XHCN ở Việt Nam

Cấp Nhà nước

KX.01.09.01

Lê Cao Đoàn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 26/11/2020

Kinh tế, Chiến lược phát triển kinh tế

Viện Kinh tế Việt Nam

Giới thiệu đề tài:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do TS. Lê Cao Đoàn làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước KX.01.09. Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất hệ quan điểm phát triển kinh tế trong định hướng XHCN cho Việt Nam trong bối cảnh sự sụp đổ của CHXH hiện thực, yêu cầu về đổi mới CNXH nói chung trên thế giới đặt Liên Xô, Đông Âu và những nước đi theo con đường CNXH như Việt Nam cần sự lựa chọn con đường phát triển mới cho mình. Sự sụp đổ CNXH là sự phá sản một con đường phát triển kinh tế. Sự phá sản này làm cho hệ thống lý luận phát triển kinh tế trong các nước XHCN lâm vào thế khủng hoảng. Bắt đầu từ đầu mà đi lên? Tiến lên theo hướng nào và bằng con đường nào để thoát ra khỏi sự mắc kẹt trong bế tắc và đổ vỡ để có thể tiến kịp trào lưu phát triển kinh tế của thế giới? Đó là vấn đề thực tiễn và lý luận đặt ra cho nội dung nghiên cứu của Đề tài cần làm rõ. 

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ