Một số vấn đề về phát triển và quản lý khu chế xuất ở Việt Nam

Cấp Nhà nước

Centre file 92.011.09

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1994 - 26/11/2020

Kinh tế, Khu chế xuất

Viện Kinh tế Việt Nam

Giới thiệu đề tài:

Dự án khoa học cấp Nhà nước do Viện Kinh tế học thực hiện. Mục đích nghiên cứu của dự án nhằm: Nhận diện những đặc điểm cơ bản của khu chế xuất và làm rõ khái niệm về khu chế xuất; Xem xét những thành công và thất bại của các khu chế xuất trên thế giới để rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho Việt Nam khi vận dụng mô hình này vào thực tiễn phát triển kinh tế đất nước; Tìm hiểu những nội dung chủ yếu về quản lý nhà nước đối với khu chế xuất.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ