Xu hướng toàn cầu hoá và tác động của nó đến Việt Nam

Cấp Nhà nước

Đỗ Hoài Nam, Trần Đình Thiên

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 26/11/2020

Hội nhập quốc tế, Toàn cầu hoá, Tác động toàn cầu hoá

Viện Kinh tế Việt Nam

Giới thiệu đề tài:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS. TS. Đỗ Hoài Nam, TS. Trần Đình Thiên làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu các vấn đề: xu hướng toàn cầu hoá - thực chất, triển vọng và tác động của toàn cầu hoá đến sự phát triển của Việt Nam; Đề xuất những ý kiến sơ bộ: hình dung khung tổng quát của vấn đề, nêu các luận đề mang tính gợi mở, rút ra một số kết luận ban đầu...

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ