Nghiên cứu một số vấn đề xã hội nhân văn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá phục vụ việc sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Cấp Nhà nước

KHCN.07.14

Hà Huy Thành

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/2001 - 30/10/2020

Phát triển bền vững, Bảo vệ môi trường, Môi trường

Viện Kinh tế Việt Nam

Giới thiệu đề tài:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do  PGS.TS. Hà Huy Thành làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KHCN.07. Đề tài nghiên cứu tập trung vào một số vấn đề xã hội nhân văn có tác động (tích cực và tiêu cực) đến việc khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kết quả nghiên cứu cung cấp những luận cứ khoa học, những gợi ý chính sách nhằm phát huy những tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của những vấn đề xã hội nhân văn trong việc khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ