Về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Cấp Nhà nước

KHXH.01.01

Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương

01/01/2001 - 30/10/2020

Chính trị, Chủ nghĩa xã hội

Giới thiệu đề tài:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước. Đề tài là một nhánh của đề tài cấp nhà nước KHXH.01. Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài trình bày 3 phần. Phần 1. Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Phần 2. Chủ nghĩa xã hội và đổi mới. Phần 3. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện lịch sử mới.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ