ND.09.56
Nguyễn Quang Thuấn
Quan hệ Nga-ASEAN ; Quan hệ quốc tế ; Hợp tác quốc tế
NC.09.45
Trần Đức Cường
Lịch sử ; Lịch sử Việt Nam
KX.02.09
Trần Đình Thiên
Kinh tế ; Công nghiệp hoá ; Hiện đại hoá
KX.01.03
Chử Văn Lâm
Thành phần kinh tế ; Kinh tế tập thể ; Sở hữu ; Kinh tế chính trị
KHXH.01.01
Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương
Chính trị ; Chủ nghĩa xã hội
CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ