KHCN.07.14
Hà Huy Thành
Phát triển bền vững ; Bảo vệ môi trường ; Môi trường
Đỗ Hoài Nam ; Trần Đình Thiên
Hội nhập quốc tế ; Toàn cầu hoá ; Tác động toàn cầu hoá
Lê Cao Đoàn
Chiến lược phát triển kinh tế ; Kinh tế
Centre file 92.011.09
Kinh tế ; Khu chế xuất
KX.08.01
Chử Văn Lâm
Kinh tế nông thôn ; Kinh tế ; Nông thôn ; Phát triển nông thôn
CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ