KX.01.09.01
Lê Cao Đoàn
Kinh tế ; Chiến lược phát triển kinh tế
Lê Thi
Chính sách gia đình ; Gia đình
Điều tra xã hội học ; Điều tra gia đình ; Gia đình
KX.07.09
Lê Thi
Phát triển con người ; Vai trò gia đình ; Gia đình
Nguyễn Danh Sơn
Nông dân ; Nông thôn ; Nông nghiệp
CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ