Chữ Nôm cổ và từ Việt cổ trong các văn bản Nôm

Cấp viện

Trương Đức Quả

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Chữ Nôm, Ngôn ngữ, Việt Nam, Văn học

Chủ nhiệm đề tài

Giới thiệu đề tài:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Đức Quả. Đề tài đề cấp đến chữ Nôm cổ trong các văn bản Nôm, định danh chữ Nôm cổ không phải là vấn đề đơn giản, lâu nay nghiên cứu diễn biến, cấu tạo chữ Nôm vẫn còn là đề tài gần như để ngỏ mặc dù đã có một số công trình bước đầu đề cập đến và thực sự có những khó khăn. Dựa vào các văn bản Nôm hiện còn có niên đại rõ ràng từ thế kỷ 18 về trước (dù là ít) để từ đó đưa ra được một lớp chữ Nôm có niên đại xác định làm một cái mốc (để từ đó có cơ sở đối sánh).  Còn từ Việt cổ trong các văn bản Nôm được hiểu với tiêu chí chung nhất là từ cổ trong nguồn từ Việt không bao gồm nguồn gốc từ gốc Hán. Về mặt cứ liệu chỉ lấy nguồn từ cổ này trong các văn bản Nôm, chủ yếu là các tác phẩm văn chương hoặc có tính văn chương. Vì vậy tiêu chí chữ Nôm cổ là từ Việt được dung phổ thong trong các văn bản, tác phẩm văn chương hoặc có tính văn chương thể hiện bằng chữ Nôm từ 1945 trở về trước.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ