Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Cấp viện

Đinh Công Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế, Liên minh Châu Âu, Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài

Giới thiệu đề tài:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đinh Công Tuấn. Đề tài tập trung nghiên cứu nhằm đánh giá các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2001-2010, bao gồm những thành tựu, thách thức mà EU phải đối mặt. Từ những đánh giá về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2001-2010, đưa ra những dự báo về triển vọng tình hình khu vực trong giai đoạn 2011-2020. Đưa ra những đánh giá tác động của EU tới thế giới, khu vực và Việt Nam.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ