Một số vấn đề cơ bản của dân tộc người Chăm ở Việt Nam

Cấp viện

Lý Hành Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc, Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài

Giới thiệu đề tài:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lý Hành Sơn. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá một số vấn đề cơ bản của tộc người Chăm ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ