Một số vấn đề về đảng cầm quyền và đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

Cấp viện

Nguyễn Thị Hạnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Hoa Kỳ

Chủ nhiệm đề tài

Giới thiệu đề tài:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hạnh. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của đảng phái trong đời sống chính trị Hoa Kỳ. Chương 2: Phương thức hoạt động của đảng cầm quyền và đảng đối lập. Chương 3: Một số đánh giá về đảng cầm cầm quyền và đảng đối lập.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ