Một số vấn đề lý luận cơ bản về tâm lý xã hội của con người Việt Nam hiện nay

Cấp viện

Vũ Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2009 - 01/01/2010

Con người, Tâm lý học, Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài

Giới thiệu đề tài:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Vũ Dũng. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích những biểu hiện cơ bản của tâm lý xã hội trong đời sống xã hội ở nước ta, chỉ ra những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các yếu tố tâm lý xã hội này đối  với con người và các nhóm xã hội ở nước ta. Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm hạn chế các yếu tố tâm lý xã hội tiêu cực và phát huy các yếu tố tâm lý xã hội tích cực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ