Nghiên cứu một số đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của trí thức nước ta

Cấp viện

Lã Thị Thu Thuỷ, Lê Thị Thanh Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2009 - 01/01/2010

Tâm lý học, Trí thức

Chủ nhiệm đề tài

Giới thiệu đề tài:

          Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương & TS. Lã Thị Thu Thủy. Đề tài tập trung nghiên cứu, xác định, đánh giá những đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của trí thức Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 và những biến đổi của chúng trong giai đoạn này. Dự báo xu hướng biến đổi tâm lý xã hội của trí thức nước ta trong giai đoạn 2011 - 2020. Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tầng lớp trí thức.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ