Thực trạng phát triển Tây Nguyên và một số vấn đề phát triển bền vững

Cấp viện

Bùi Văn Đạo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển bền vững

Chủ nhiệm đề tài

Giới thiệu đề tài:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Đạo. Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát, nghiên cứu, làm sáng tỏ thực trạng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, phát hiện những vấn đề phát triển bền vững qua đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học góp phần xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ