Phân tích và đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2006-2010 và dự báo giai đoạn 2011-2020

Cấp viện

CV.08.07

Nguyễn Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Việt Nam

Giới thiệu đề tài:

          Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thắng. Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 và dự báo giai đoạn 2010-2020. Đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010, trong đó tập trung đánh giá tiến độ và khả năng hoàn thành những chỉ tiêu chính đã được đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 như tăng trưởng và bình ổn kinh tế vĩ mô, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và việc làm, bất bình đẳng giữa các nhóm thu nhập, vùng miền… và phân tích những nguyên nhân thành công cũng như hạn chế để trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp chính sách. Dự báo xu hướng lớn đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ