Phát triển vùng trong mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Cấp viện

KH.08.07

Nguyễn Trọng Xuân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

Ban Khoa giáo Trung ương

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Tăng trưởng kinh tế

Giới thiệu đề tài:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Trọng Xuân. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Lý luận cơ bản và thể chế phát triển vùng của Việt Nam giai đoạn 2000-2010. Chương 2: Thực trạng phát triển vùng của Việt Nam thời gian qua. Chương 3: Yêu cầu phát triển trong điều kiện mới đặt ra cho tư duy của Việt Nam về chính sách và giải pháp phát triển vùng giai đoạn 2011-2020.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ