Phòng Biên tập - Trị sự

22/04/2013

1. Chức năng

    Phòng Biên tập - Trị sự có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tạp chí Dân tộc học về các hoạt động của Tạp chí; tổ chức và thực hiện công tác biên tập và trị sự của Tòa soạn; tham gia nghiên cứu và tư vấn khoa học, giảng dạy và đào tạo về Dân tộc học/ Nhân học.

 

2. Nhiệm vụ

    - Tổ chức cơ cấu bài và tin cho 6 số tạp chí tiếng Việt và từ 1 đến 2 số tạp chí tiếng Anh trong một năm.

 

  - Tham gia biên tập các bài viết để đăng trên Tạp chí.

 

  - Tổ chức dịch các bài từ tiếng Việt sang tiếng Anh; hiệu đính các bài đã được dịch để đăng trên tạp chí tiếng Anh.

 

  - In ấn, xuất bản và phát hành 6 số tiếng Việt và từ 1 đến 2 số tiếng Anh trong một năm.

 

  - Trao đổi ấn phẩm với các đối tác của Tòa soạn.

 

  - Củng cố, xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí để huy động và phát triển nguồn bài phong phú, đa dạng, đạt chất lượng cao.

 

  - Tổ chức Hội nghị cộng tác viên, các cuộc họp của Hội đồng biên tập,  và Ban biên tập.

 

  - Quản lý về sử dụng tài chính và con dấu của Tạp chí.

 

  - Tham gia nghiên cứu và đào tạo đội ngũ chuyên gia về Dân tộc học/ Nhân học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao của Viện và chuyên ngành.

 

  - Tư vấn khoa học cho các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế- xã hội ở các bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Viện Dân tộc học.

 

  - Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo về Dân tộc học/ Nhân học.

 

  - Quản lý lao động, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Dân tộc học.

 

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học và Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học.   Các tin đã đưa ngày:

Nội dung đang được cập nhật