Đánh giá, nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở của Viện Dân tộc học năm 2018

06/12/2018

Trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2018 Viện Dân tộc học đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu 06 đề tài cấp cơ sở thuộc Chương trình khoa học năm 2018 của Viện. Tham dự các buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đề tài, thành viên thực hiện đề tài và các cán bộ nghiên cứu quan tâm.

Các đề tài khoa học được nghiệm thu trong đợt này có chủ đề nghiên cứu đa dạng, mang tính cấp thiết hiện nay và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng nghiên cứu. Cụ thể 06 đề tài cấp cơ sở bao gồm: 1. Vai trò của người Việt trong phát triển kinh tế ở vùng biên giới Việt Trung do Th.S Tạ Thị Tâm làm chủ nhiệm; 2. Một số vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay do TS. Trịnh Thị Lan và TS. Trần Thị Hồng Yến làm chủ nhiệm; 3. Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay do ThS. Vũ Tuyết Lan và ThS. Nông Bằng Nguyên làm chủ nghiệm; 4. Biến đổi sinh kế của người dân xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam dưới tác động của đô thị hóa do ThS. Phạm Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Thị Tám làm chủ nhiệm; Sinh kế của một số tộc người thiểu số tại chỗ ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trong bối cảnh hiện nay do ThS. Phạm Thị Hà Xuyên và TS. Bùi Bích Lan làm chủ nhiệm; 6. Gia đình của người Tày ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn hiện nay do NCS. Tạ Hữu Dực và TS. Lê Thị Mùi làm chủ nhiệm.

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu Hội đồng đã thảo luận và đưa ra những nhận xét, đánh giá cho từng đề tài. Với sự nghiêm túc thực hiện, các đề tài đã đảm bảo được các yêu cầu về nội dung và hình thức sản phẩm, được Hội đồng đánh giá cao về chất lượng khoa học. Tuy nhiên, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế trong các nghiên cứu, yêu cầu các chủ nhiệm và thành viên tham gia đề tài nghiêm túc chỉnh sửa. Cả 06 đề tài đều được Hội đồng thông qua với 100% số phiếu đồng ý, trong đó có 03 đề tài đạt loại xuất sắc và 03 đề tài đạt loại khá.


Lê Nguyễn


Các tin đã đưa ngày: