Thực hiện đề tài cấp Nhà nước: Đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình, dự án của tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 1990 đến nay

17/02/2019

Mã số: CTDT.40.18/16-20

1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Minh Hằng

2. Các thành viên tham gia:

- TS. Trần Minh Hằng

- TS. Hà Việt Quân

- TS. Nguyễn Thắng

- Ths. Hoàng Trung Đông

- TS. Phạm Thái Hưng

- TS.  Phạm Vũ Thắng

- TS. Nguyễn Công Thảo

- TS. Đặng Đức Anh

- ThS. Hoàng Văn Bình

- TS. Nguyễn Thị Tám (Thư ký đề tài)

3. Cơ quan chủ trì: Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

4. Mục tiêu chung:

- Làm rõ kết quả, hiệu quả, tác động của các chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế đã thực hiện ở vùng DTTS và miền núi từ 1990 đến nay.

- Đề xuất quan điểm, giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế thực hiện ở vùng DTTS và miền núi đến năm 2030.

5. Mục tiêu cụ thể:

- Xác định khung lý thuyết nghiên cứu, đánh giá, tác động của các chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng DTTS và miền núi;

- Tổng quan và rút ra các bài học kinh nghiệm của một số quốc gia về thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế ở vùng DTTS và miền núi;

- Đánh giá các kết quả, hiệu quả, tác động của các chương trình, dự án phát triển của các tổ chức quốc tế đã thực hiện ở vùng DTTS và miền núi từ năm 1990 đến nay;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả, tác động của các chương trình, dự án phát triển của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng DTTS và miền núi;

- Rút ra các bài học kinh nghiệm trong thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam;

- Đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án quốc tế thực hiện ở vùng DTTS và miền núi đến năm 2030.

6. Các nội dung nghiên cứu chính:

          Nội dung 1: Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận sử dụng trong nghiên cứu đánh giá hiệu quả tác động của các chương trình, dự án quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung 2: Kinh nghiệm thực thi và quản lý chương trình, dự án quốc tế ở vùng DTTS/ vùng khó khăn của một số nước trên thế giới.

Nội dung 3: Phân tích chính sách thu hút, quản lý và sử dụng các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs) ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam từ năm 1990 đến nay.

Nội dung 4: Tổng hợp và phân tích kết quả thực hiện các dự án ODA ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam từ năm 1990 đến nay.

Nội dung 5: Tổng hợp và phân tích kết quả thực hiện các chương trình, dự án của INGOs ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam từ năm 1990 đến nay.

Nội dung 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đầu tư và thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam.

Nội dung 7: Tác động và hiệu quả của các chương trình, dự án quốc tế đến phát triển kinh tế - xã hội ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam.

Nội dung 8: Bài học kinh nghiệm trong thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam.

Nội dung 9: Dự báo xu hướng các chương trình, dự án quốc tế ở vùng DTTS và miền núi Việt Nam đến năm 2030.

Nội dung 10: Bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế tác động đến phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi Việt Nam.

Nội dung 11: Quan điểm, phương hướng, hệ thống các giải pháp, kiến nghị và gợi ý chính sách cho việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam đến năm 2030.

7. Các sản phẩm chính

7.1. Nội dung của sản phẩm:

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mục tiêu và nội dung, đảm bảo tính khoa học, khách quan, trong đó trọng tâm vào các các nội dung sau:

- Khung lý thuyết nghiên cứu, đánh giá, tác động của các chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng DTTS và miền núi;

- Tổng quan và rút ra bài học kinh nghiệm của một số quốc gia về thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế hỗ trợ vùng DTTS và miền núi.

- Đánh giá hiệu quả, tác động của các chương trình, dự án phát triển của các tổ chức quốc tế đã thực hiện ở vùng DTTS và miền núi từ năm 1990 đến nay;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả, tác động của các chương trình, dự án phát triển của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng DTTS và miền núi.

- Rút ra các bài học kinh nghiệm trong thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở vùng DTTS và miền núi.

- Đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án quốc tế thực hiện ở vùng DTTS và miền núi đến năm 2030.

7.2. Kết quả áp dụng:

Báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, những công trình xuất bản của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo và cơ sở khoa học cho các cơ quan, tổ chức sau đây:

1.     Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương

2.     Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

3.     Ủy ban Dân tộc

4.     Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5.     Bộ Tài chính

6.     Các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ cho Việt Nam

7.     Các tổ chức NGOs

Kết quả nghiên cứu của đề tài còn là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ nghiên cứu, giảng viên và sinh tại các Viện/Trung tâm nghiên cứu và trường đại học ở trong và ngoài nước quan tâm đến các chương trình, dự án quốc tế thực hiện ở vùng DTTS và miền núi của Việt Nam.

7.3. Kết quả phổ biến:

- Xuất bản 01 sách chuyên khảo;

- Đăng 02 Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín trong nước

- Đăng 01 Bài báo đăng trên tạp chí có uy tín nước ngoài

- Hỗ trợ đào tạo: 01 nghiên cứu sinh và 02 học viên cao học

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020

9. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí: 3.610.000.000 (đồng)

- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần, trong đó

+ Kinh phí khoán: 3.610.000.000 (đồng)

          + Kinh phí không khoán: 0 (đồng) 


VDTH


Các tin đã đưa ngày: