Thực hiện đề tài cấp Nhà nước: Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung

26/02/2019

Mã số: CTDT.36.18/16-20

 

1. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Văn Đạo

2. Các thành viên tham gia:

- TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà (Thư ký đề tài)

- TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

- TS. Bùi Thị Bích Lan

- TS. Lý Hành Sơn

- PGS.TS. Trần Trung

- TS. Phí Hùng Cường

- PGS.TS. Chu Văn Tuấn

-  PGS.TS. Hà Đình Thành

- TS. Lương Thị Thu Hằng

3. Cơ quan chủ trì: Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

4. Mục tiêu chung:

Nghiên cứu, nhận diện những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp về chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực này.

5. Mục tiêu cụ thể:

           Thứ nhất, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu những vấn đề cơ bản và cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung nói riêng.

          Thứ hai, làm sáng tỏ và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1986 đến nay dưới tác động của đổi mới và của chính sách dân tộc ở cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung.

         Thứ ba, nhận diện những vấn đề cơ bản và cấp bách về kinh tế - xã hội trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung Việt Nam hiện nay.

         Thứ tư, dự báo xu hướng vận động của những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung Việt Nam thời gian tới.

Thứ năm, đề xuất quan điểm, giải pháp chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung Việt Nam đến năm 2030.

6. Các nội dung nghiên cứu chính:

          Nội dung 1. Cơ sở lý luận, thực tiễn và khung lý thuyết nghiên cứu

Nội dung 2. Tổng quan về vùng đất và con người các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung.

Nội dung 3. Thực trạng phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở cộng đồng các DTTS tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung.

Nội dung 4. Thực trạng đời sống xã hội ở cộng đồng các DTTS tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung.

Nội dung 5. Thực trạng đời sống văn hóa ở cộng đồng các DTTS tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung.

Nội dung 6. Thực trạng về an ninh chính trị ở cộng đồng các DTTS tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung.

Nội dung 7. Thực trạng về môi trường ở cộng đồng các DTTS tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung.

Nội dung 8.  Chính sách dân tộc và đánh giá hiệu quả, tác động của thực hiện chính sách dân tộc ở cộng đồng các DTTS tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung

Nội dung 9. Nhận diện, phân tích, đánh giá một số vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng các DTTS tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung.

Nội dung 10. Dự báo các xu hướng vận động của những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung thời gian tới.

Nội dung 11. Đề xuất quan điểm, giải pháp chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung  đến năm 2030.

7. Các sản phẩm chính

7.1. Nội dung của sản phẩm:

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mục tiêu và nội dung, đảm bảo tính khoa học, khách quan, trong đó trọng tâm vào các nội dung sau:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và xác định khung lý thuyết nghiên cứu những vấn đề cơ bản và cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung nói riêng.

- Đánh giá kết quả, hiệu quả tác động của chính sách phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung.

- Nhận diện những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung hiện nay.

- Dự báo các xu hướng vận động của những vấn đề cơ bản và cấp bách trong khu vực đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Tây duyên hải miền Trung trong thời gian tới.

- Đề xuất quan điểm, giải pháp chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung đến năm 2030.

7.2. Kết quả áp dụng:

Kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao để tham khảo và ứng dụng trên thực tiễn cho các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể như sau:

1.    Bộ Khoa học và Công nghệ, thông qua chuyển giao các sản phẩm của đề tài

2.    Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, thông qua nghiên cứu và các tọa đàm, hội thảo

3.    Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, thông qua chuyển giao các sản phẩm của đề tài

4.    UBND các tỉnh duyên hải miền Trung, thông qua chuyển giao sản phẩm.

Kết quả nghiên cứu của đề tài còn là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ nghiên cứu, giảng viên và sinh viên tại các Viện/Trung tâm nghiên cứu, các Trường đại học ở trong và ngoài nước quan tâm đến các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung nước ta.

7.3. Kết quả phổ biến:

- Xuất bản 01 sách chuyên khảo

- Đăng 02 bài trên tạp chí khoa học có uy tín trong nước

- Đăng 01 bài trên tạp chí có uy tín nước ngoài

- Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh và 01 học viên cao học

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020

9. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Kinh phí thực hiện: 3.575.000.000 (đồng)

- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần, trong đó

+ Kinh phí khoán: 3.575.000.000 (đồng)

          + Kinh phí không khoán: 0 (đồng) 


Viện Dân tộc học


Các tin đã đưa ngày: