Thực hiện đề tài cấp Nhà nước: “Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội”

28/02/2019

Mã số: KX.01.35/16-20

 

1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Hồng Yến

2. Các thành viên tham gia:

- TS. Trần Thị Hồng Yến

- TS. Trịnh Thị Lan (Thư ký đề tài)

- GS.TS. Đỗ Quang Hưng

- PGS.TS. Vương Xuân Tình

- PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh

- ThS. Lê Thị Liên

- TS. Lý Hành Sơn

- TS. Trần Thị Mai Lan

- TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- TS. Lê Minh Anh

3. Cơ quan chủ trì: Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

4. Mục tiêu chung:

- Xây dựng cơ sở khoa học về mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo.

           - Phân tích thực trạng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

          - Đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm xây dựng quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội.

5. Mục tiêu cụ thể:

Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, đề tài cụ thể hóa thành các mục tiêu cụ thể sau đây:

          - Làm rõ bản chất của mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo nói chung, chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo nói riêng.

          - Xây dựng cơ sở khoa học về mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo nói chung, giữa chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo nói riêng.

- Nhận diện, phân tích thực trạng mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo nói chung, chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo nói riêng ở Việt Nam hiện nay. Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

- Làm rõ các yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo nói chung, chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo nói riêng hiện nay.

- Dự báo xu hướng phát triển mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo có thể diễn ra trong thời gian tới.

- Đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm xây dựng quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội.

6. Các nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa Nhà nước và Tôn giáo

Nội dung 2: Thực trạng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và Phật giáo

Nội dung 3: Thực trạng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và Phật giáo Hòa Hảo

Nội dung 4: Thực trạng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và Hồi giáo

Nội dung 5: Thực trạng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và Đạo Cao Đài

Nội dung 6: Thực trạng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và Công giáo

Nội dung 7: Thực trạng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và Đạo Tin Lành

Nội dung 8: Hiệu quả và những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với các tôn giáo

Nội dung 9: Các yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và các tôn giáo, dự báo xu hướng có thể diễn ra trong thời gian tới

Nội dung 10: Quan điểm, nhóm giải pháp, kiến nghị hoàn thiện mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội         

7. Các sản phẩm chính

7.1. Nội dung của sản phẩm:

Báo cáo tổng hợp đảm bảo tính khoa học, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu. Cụ thể là:

- Xây dựng cơ sở khoa học về mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo nói chung, chính quyền địa phương và tôn giáo nói riêng nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội giai đoạn hiện nay.

- Nhận diện, phân tích thực trạng mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo nói chung, chính quyền địa phương và tôn giáo nói riêng ở Việt Nam hiện nay; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

- Làm rõ các yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo. Dự báo xu hướng phát triển mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo trong thời gian tới.

- Đề xuất quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo đảm bảo sự đồng thuận xã hội và ổn định chính trị xã hội

7.2. Kết quả áp dụng:

Báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, những công trình xuất bản của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo và cơ sở khoa học cho các cơ quan, tổ chức sau đây:

  1. Hội đồng Lý luận Trung ương
  2. Ban Tôn giáo Chính Phủ
  3. Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  4. Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Kết quả nghiên cứu của đề tài được tập hợp lại thành một cuốn sách chuyên khảo và chuyển giao cho các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu về tôn giáo nói chung và xây dựng mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo nói riêng.

7.3. Kết quả phổ biến:

- 01 Bản thảo sách chuyên khảo;

- Đăng 05 Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín trong nước

- Hỗ trợ đào tạo: 01 nghiên cứu sinh và 02 học viên cao học

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 11 năm 2020

9. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí: 3.050.000.000 (đồng)

- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần, trong đó

+ Kinh phí khoán: 3.050.000.000 (đồng)

       + Kinh phí không khoán: 0 (đồng)  

 


Viện Dân tộc học


Các tin đã đưa ngày: