Sinh hoạt khoa học Một số vấn đề về quan hệ tộc người với quốc gia - dân tộc ở Châu Phi và Nam Á

15/12/2020

Sinh hoạt khoa học Một số vấn đề về quan hệ tộc người với quốc gia - dân tộc ở Châu Phi và Nam Á

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề về quan hệ tộc người với quốc gia - dân tộc ở Châu Phi và Nam Á” do TS. Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học trình bày.

 

Tổng quan nghiên cứu này đã thu hút sự tham dự của đông đảo cán bộ, các nhà nghiên cứu Viện Dân tộc học.

Mặc dù quan hệ tộc người với quốc gia dân tộc - dân tộc không phải là chủ đề nghiên cứu mới nhưng vấn đề đáng quan tâm là sự tồn tại của các mâu thuẫn, cạnh tranh giữa các tộc người trong bối cảnh toàn cầu hóa. Châu Phi và Nam Á là nơi nhiều quốc gia vẫn phải đối mặt với thách thức về sự thống nhất, chủ quyền lãnh thổ và ổn định chính trị - xã hội do chủ nghĩa dân tộc - tộc người gây ra. Đó là lý do nhiều nghiên cứu đã khẳng định, trong xã hội hiện đại, tộc người và bản sắc tộc người vẫn đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành, tái hình thành và củng cố cấu trúc quốc gia ở nhiều nước trên thế giới, song, nghiên cứu bàn luận về quan hệ giữa tộc người và quốc gia - dân tộc chưa nhiều. Trên cơ sở tổng luận các nghiên cứu có liên quan đến chủ đề này, tác giả mong muốn điểm lại một số vấn đề chính trong quan hệ tộc người và quốc gia - dân tộc ở Châu Phi và Nam Á, qua đó chỉ ra những thách thức về tộc người đang đặt ra đối với các quốc gia ở hai khu vực này.

Những điểm luận của tác giả dưới góc nhìn dân tộc học/nhân học được nhiều nhà nghiên cứu trong Viện đánh giá cao, nhất là việc đưa ra những điểm mới trong các nghiên cứu trường hợp tại Tanzania, Ghana, Ethiopia, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh… Theo tác giả, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, dường như nhiều hệ thống chính trị trong khu vực chưa có nhận thức đúng về vấn đề tộc người, tính tộc người, và mối quan hệ giữa tộc người với chủ nghĩa dân tộc nên đã phớt lờ bản chất đa dạng tộc người của xã hội mình, muốn làm lu mờ hoặc thậm chí xóa bỏ tính tộc người, bản sắc tộc người trong quốc gia. Trong khi đó, sự yếu kém của thể chế chính trị, thất bại của các chương trình phát triển kinh tế- xã hội lại càng làm các nhóm xã hội gia tăng nhân tố tộc người, tôn giáo để bảo vệ quyền lợi bản thân của họ. Trong bối cảnh đó, dân chủ hóa chính trị tộc người, cải cách, hoàn thiện thể chế chính trị, thực hiện tốt các chính sách phát triển, và nỗ lực tìm kiếm tiếp cận thay thế trong xây dựng chủ nghĩa dân tộc được xem là những giải pháp quan trọng đối với các quốc gia trong hai khu vực này để giải quyết các mâu thuẫn, xung đột tộc người và xây dựng thành công quốc gia – dân tộc.

Từ những vấn đề đặt ra trên đây tại Châu Phi và Nam Á, tác giả đã gợi ra những đối sánh với Việt Nam trong phần thảo luận để có thể lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, đồng nghiệp và mở ra những hướng nghiên cứu mới về lý luận trong tương lai.

Một số hình ảnh trong hội thảo

 

 


VDTH


Các tin đã đưa ngày: