Đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo (tiêu biểu) của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang

01/02/2021

Đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo (tiêu biểu) của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 “Nghiên cứu xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo (tiêu biểu) của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang” do PGS.TS. Nguyễn Văn Minh làm Chủ nhiệm đề tài, Viện Dân tộc học là cơ quan chủ trì. Đây là một trong những nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tham dự buổi nghiệm thu có: Ông Phan Đăng Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang - Chủ tịch hội đồng; Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang - Phó chủ tịch hội đồng; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh là thành viên hội đồng; và một số thành viên tham gia đề tài.

 

Các kết quả chủ yếu của đề tài là: i. Tổng quan hệ thống chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số của tỉnh Hà Giang; ii. Kết quả và hạn chế của việc thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, và iii. Đề xuất định hướng xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã thảo luận và đánh giá rất cao sự nghiêm túc, nỗ lực của nhóm nghiên cứu cũng như kết quả của đề tài. Bên cạnh những đóng góp về mặt lý luận, đề tài còn có giá trị cao về mặt thực tiễn, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc định hướng xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang trong điều kiện hiện nay. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng có một số góp ý nhỏ để đề tài hoàn thiện hơn, cả về nội dung và hình thức.

Do có tính ứng dụng cao và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội trực tiếp, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại “Xuất sắc”.

 


Viện Dân tộc học


Các tin đã đưa ngày: