Đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 của Viện Dân tộc học

29/11/2017

Đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 của Viện Dân tộc học

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Viện Dân tộc học đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu 3 đề tài cấp cơ sở năm 2017. Buổi nghiệm thu diễn ra với sự tham dự của thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài, các tác giả tham gia đề tài và một số cán bộ trong Viện quan tâm theo dõ i.

Ba đề tài cơ sở năm 2017 của Viện được nghiệm thu đợt này tập trung chủ yếu vào việc tổng kết các vấn đề lý luận trong nghiên cứu tộc người Việt, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng, và xác định những vấn đề kinh tế xã hội cần đặc biệt chú ý ở các tộc người có dân số ít. Cụ thể tên các đề tài như sau: 1) Một số vấn đề trong nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng dưới góc độ nhân học/dân tộc học do TS. Trần Hồng Yến và ThS. Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ nhiệm; 2) Một số vấn đề kinh tế - xã hội của các dân tộc có dân số rất ít ở Việt Nam hiện nay do TS. Bùi Thị Bích Lan và ThS. Phạm Thị Hà Xuyên đồng chủ nhiệm; 3) Một số vấn đề lý luận cơ bản trong nghiên cứu về tộc người Việt do ThS. Tạ Thị Tâm và TS. Nguyễn Thị Thanh Bình đồng chủ nhiệm.

 

Sau khi nghe các Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã thảo luận và đưa ra những nhận xét, đánh giá cho các đề tài. Hội đồng đánh giá cao nỗ lực, sự nghiêm túc của các nhóm nghiên cứu và kết quả của đề tài. Các đề tài đã bám sát nội dung đề cương được phê duyệt, đã có những đóng góp không chỉ về mặt lý luận mà còn về giá trị thực tiễn.

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong một số báo cáo, cả về hình thức và nội dung và yêu cầu các chủ nhiệm đề tài và nhóm tác giả nghiêm túc chỉnh sửa trước khi nộp để lưu và phục vụ theo quy định.

 

Ba đề tài được đánh giá nghiệm thu đều đạt loại xuất sắc với số điểm cao. Cụ thể, đề tài do TS. Trần Hồng Yến và ThS. Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ nhiệm đạt 93/100 điểm. Đề tài do TS. Bùi Thị Bích Lan và ThS. Phạm Thị Hà Xuyên đồng chủ nhiệm đạt 95/100 điểm. Đề tài do ThS. Tạ Thị Tâm và TS. Nguyễn Thị Thanh Bình đồng chủ nhiệm đạt 93,6/100 điểm.

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: