Sách được giải thưởng
Danh sách những công trình và cụm công trình của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: