Thành phần các dân tộc Việt Nam

03/07/2014

Công tác xác định thành phần dân tộc là một trong những nhiệm vụ khoa học có ý nghĩa chính trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, nhất là về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các lý thuyết và kinh nghiệm của một số nư­ớc trên thế giới, kết hợp với phân tích tình hình đặc điểm của các dân tộc ở nư­ớc ta, Viện Dân tộc học đã phối hợp với các nhà nghiên cứu chuyên ngành dân tộc học với các ngành khoa học liên quan trên cả nước xây dựng những tiêu chí xác định thành phần dân tộc phù hợp với tình hình nước ta là: ngôn ngữ, đặc điểm văn hóa và ý thức tự giác tộc người. Trong nhiều năm, Viện Dân tộc học đã phối hợp với các nhà khoa học thực hiện điều tra, nghiên cứu trong phạm vi cả n­ước; tổ chức nhiều cuộc toạ đàm, hội nghị khoa học lấy ý kiến cán bộ, đại diện ngư­ời dân về thành phần và tên gọi của dân tộc, nhóm dân tộc... (Xin vui lòng bấm vào tiêu đề ở trên để xem tiếp nội dung).

Trên cơ sở đó, Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam hoàn thành vào năm 1978, gồm 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số, đã đư­ợc Nhà nư­ớc công nhận và Tổng cục Thống kê chính thức công bố ngày 2 tháng 3 năm 1979 (xem Danh mục tại đây). Bản Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam không chỉ khẳng định tính khoa học đúng đắn về tên gọi chính thức thành phần dân tộc, các nhóm địa ph­ương, các ngữ hệ và nhóm ngôn ngữ mà còn xác lập quyền bình đẳng thực sự giữa các dân tộc, xóa bỏ những tên gọi mang tính miệt thị, chia rẽ dân tộc do chế độ cũ để lại. Bản danh mục là minh chứng khẳng định quyền làm chủ đất n­ước của các dân tộc ở Việt Nam; là cơ sở khoa học để thực hiện hiệu quả công tác tổng điều tra dân số toàn quốc các năm 1979, 1989, 1999 và 2009 cũng nh­ư trong các văn bản thống kê từ Trung ­ương đến địa phương, nhất là thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta cũng như chính quyền địa phương các cấp. Đến nay, Bản danh mục này vẫn là cơ sở pháp lý và văn bản chính thức được sử dụng thống nhất trên cả nước và quốc tế.Các tin đã đưa ngày: