Giới thiệu thư viện

19/11/2008

Giới thiệu thư viện

Tháng 4 năm 2007, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ nghiệm thu 04 đề tài cấp cơ sở năm 2006: ”Mức độ di động của nguồn vốn lao động nông thôn Bắc Bộ hiện nay”; “Nghiên cứu tổng quan các lý thuyết hiện đại về nguồn lực trong phát triển bền vững”; “Nguồn vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội trong phát triển bền vững vùng” và “Nghiên cứu tiêu dùng bền vững của dân cư trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá trong điều kiện vùng Bắc Bộ”.

 

Hội đồng nghiệm thu gồm:

1. TS. Hà Hữu Nga  - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện, Chủ tịch Hội đồng.

2. Ths. Nguyễn Hồng Quang - Phó trưởng phòng Phòng Nghiên cứu các nguồn lực phát triển, phản biện 1.

3. TS. Nguyễn Đức Đồng - Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu PTBV Nông thôn và miền núi, phản biện 2.

4. PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn - Viện trưởng, uỷ viên Hội đồng.

5. PGS. TS. Mai Quỳnh Nam - Viện Khoa học xã hội Việt Nam, uỷ viên Hội đồng.

6. CN. Cù Thị Ngọc Hà - Văn phòng Viện, thư ký Hội đồng.

Đề tài “Mức độ di động của nguồn vốn lao động nông thôn Bắc Bộ hiện nay ” do TS. Lương Ngọc Thanh làm chủ nhiệm, gồm bốn phần: Cơ sở lý thuyết về di dân và dịch chuyển lao động; Kinh nghiệm quản lý dịch chuyển lao động ở một số nước; Dịch chuyển lao động và vùng nông thôn Bắc Bộ; Các kiến nghị chính sách, giải pháp.

 

Nghiên cứu tổng quan các lý thuyết hiện đại về nguồn lực trong phát triển bền vững” do Ths. Bùi Việt Cường làm chủ nhiệm, có năm nội dung: Sự thay đổi trong quan niệm về phát triển; Phát triển bền vững - Hình mẫu mới; Các nguồn lực trong phát triển bền vững; Tính bền vững mạnh và yếu – Cơ sở cho các lý thuyết về nguồn lực trong phát triển bền vững; Các lý thuyết hiện đại về nguồn lực trong phát triển bền vững. Đề tài nhằm làm rõ các quan niệm, cách tiếp cận mới về nguồn lực trong phát triển bền vững; Trình  bày tổng quan các lý thuyết hiện đại về vai trò của các nguồn lực trong phát triển bền vững; Đánh giá một cách khách quan các vấn đề có liên quan đến phát triển bền vững vùng Bắc Bộ, trên cơ sở đó đề xuất cơ sở lý luận và thực tiễn đảm bảo tính khoa học cho việc ứng dụng các lý thuyết về vai trò của nguồn lực trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ.

Nguồn vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội trong phát triển bền vững vùng” do Cn. Khúc Thị Thanh Vân chủ nhiệm, với chủ đề: Khái niệm nguồn vốn xã hội; Những khuynh hướng nghiên cứu nguồn vốn xã hội trên thế giới; Nghiên cứu nguồn vốn và xã hội ở Việt Nam; Phác thảo một khung  phân tích nguồn vốn xã hội.

Nghiên cứu tiêu dùng bền vững của dân cư trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá trong điều kiện vùng Bắc Bộ” do Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền làm chủ nhiệm, gồm hai vấn đề: Bộ công cụ khái niệm tiêu dùng bền vững: Các khái niệm, thuật ngữ trong nghiên cứu tiêu dùng bền vững; Chủ đề tiêu dung bền vững; Dấu hiệu chỉ thị tiêu dùng bền vững của dân cư tại các nước đang phát triển. Nguyên tắc tiêu dùng bền vững và khung phân tích tiêu dùng bền vững của dân cư vùng Bắc Bộ: Những nguyên tắc của phát triển bền vững và tiêu dùng bền vững (Rio de Janeiro - Braxin, 1992, Hội nghị Thượng đỉnh về Môi trường và phát triển bền vững); Khung phân tích kinh tế; Khung phân tích xã hội; Khung phân tích môi trường.

                                          Minh Thuỷ


thudt


Các tin đã đưa ngày: