Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010-1945) (01/02/2021)
Tác giả: Bùi Xuân ĐÍnh
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm.
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 603
ISBN: 9786043082203

Ở mỗi thời kỳ lịch sử có nhà nước của mọi quốc gia, người đứng đầu đất nước cũng như các đơn vị hành chính trực thuộc đều giữ vai trò rất quan trọng. Năng lực làm việc cùng phẩm chất đạo đức của họ có tác động lớn đến sự ổn định và phát triển của quốc gia, địa phương. Đối với các đơn vị hành chính giữ vị trí trọng yếu như Kinh đô, Thủ đô thì năng lực phẩm chất và các hoạt động cụ thể của người đứng đầu không chỉ quyết định phần quan trọng đến sự phát triển của đơn vị đó mà còn ảnh hưởng lớn đến các mặt của đời sống của đất nước. Cuốn sách Những người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội đề cập đến các nội dung có liên quan trong thời kỳ quân chủ phong kiến tự chủ và thời Pháp thuộc. Nghiên cứu những người đứng đầu cơ quan chính quyền Thăng Long – Hà Nội cho thấy được cung cách quản lý của đô thị này, sự phát triển và ảnh hưởng của Thăng Long – Hà Nội đối với các mặt đời sống của đất nước qua các thơi kỳ lịch sử từ đó có thể rút ra những bài học kinh nghiệm của quá khứ cho việc quản lý Thủ đô Hà Nội hiện nay.

 

File đính kèm