Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực tây duyên hải miền Trung (28/06/2021)
Tác giả: Bùi Văn Đạo
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm.
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 438
ISBN: 9786043082685

Khu vực tây duyên hải miền Trung có vai trò đặc biệt về địa chính trị đương đại. Tuy nhiên, do những đặc thù về điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển tự thân, đến nay, các DTTSTC khu vực Tây duyên hải miền Trung vẫn đang trong tình trạng phát triển KT – XH chậm, đời sống khó khăn. Trong tiến trình Đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thách thức chung, các DTTSTC khu vực tây duyên hải miền Trung đang phải đối mặt với một số vấn đề cơ bản và cấp bách riêng cần nhận diện và giải quyết để có thể PTBV. Chính vì vậy cuốn sách Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực tây duyên hải miền Trung đã được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia 2018-2020 do viện Dân tộc học chủ trì, PGS.TS. Bùi Văn Đạo làm chủ nhiệm. Nội dung cuốn sách đã giới thiệu tổng quan vùng đất và con người các DTTSTC khu vực tây duyên hải miền Trung. Tìm hiểu thực trạng phát triển KT-XH cũng như nhận diện và phân tích một số vấn đề cơ bản và cấp bách tại khu vực này. Qua đó đưa ra được xu hướng vận động của các vấn đề cơ bản, cấp bách và quan điểm, kiến nghị, giải pháp bổ sung, hoàn thiện chính sách PTBV KT – XH giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn 2030.

Cuốn sách có ý nghĩa thực tiễn thiết thực khi góp phần đổi mới, hoàn thiện chính sách, tạo động lực phát triển KT-XH ở các DTTSTC khu vực tây duyên hải miền Trung, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, quản lý tốt quan hệ dân tộc, ổn định chính trị, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia ở vùng DTTS. Những quan điểm, kiến nghị, giải pháp ở cuối sách là cơ sở khoa học để tham khảo, xây dựng chính sách phát triển KT-XH khu vực các DTTSTC có nhiều đặc thù ở tây duyên hải miền Trung nói riêng và trong cả nước nói chung.

 

File đính kèm