Gia đình của người Sán Dìu vùng chân núi Tam Đảo (08/07/2021)
Tác giả: Hoàng Phương Mai
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 291
ISBN: 9786043085174

Dân tộc Sán Dìu có phong tục tập quán phong phú chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, trong đó gia đình là nơi bảo lưu một phần đáng kể các yếu tố văn hóa truyền thống, là nơi biểu hiện các chân giá trị về chuẩn mực đạo đức, thẩm mỹ, tâm lý, mối quan hệ giữa con người với con người, và giữa con người với xã hội. Do đó, nghiên cứu về gia đình của dân tộc Sán Dìu góp phần quan trọng trong việc tìm hiểu và luận giải một phần cụ thể về bản sắc, văn hóa tộc người. Cuốn sách Gia đình của người Sán Dìu vùng chân núi Tam Đảo là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống dưới góc độc Dân tộc học /Nhân học về gia đình của người Sán Dìu. Cuốn sách đã trình bày có hệ thống về quy mô, cấu trúc, loại hình, chức năng, phong tục, nghi lễ truyền thống và biến đổi trong gia đình người Sán Dìu. Cuốn sách đã chỉ rõ những đặc điểm, khuynh hướng phát triển hiện nay của gia đình người Sán Dìu và lý giải nguyên nhân tác động đến những biến đổi đó. Qua đó, nghiên cứu chỉ ra những yếu tố tích cực cần được lưu giữ và những mặt hạn chế cần phải khắc phục trong gia đình Sán Dìu hiện nay.

 

File đính kèm