Người Dao Tiền ở Việt Nam (11/10/2021)
Tác giả: TS. Lý Hành Sơn
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 614

TS. Lý Hành Sơn đã có hơn 38 năm gắn bó với Viện Dân tộc học. Trong suốt quá trình công tác, TS. Lý Hành Sơn đã nghiên cứu về nhiều vấn đề khác nhau nhưng tâm huyết và chuyên sâu nhất là nghiên cứu về tộc người Dao. Cuốn sách “Người Dao Tiền ở Việt Nam” là kết quả của Đề tài nghiên cứu độc lập “Tổng quan nghiên cứu về người Dao Tiền ở Việt Nam”. Sau một chặng đường dài cống hiến cho khoa học, tác giả đã đánh giá, tổng kết, chắt lọc một phần kết quả trong suốt cuộc đời nghiên cứu của mình thành cuốn sách trước khi nghỉ hưu. Cuốn sách đã tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tổng luận nghiên cứu; Tên gọi, các nhóm Dao và địa bàn cư trú; Hoạt động kinh tế; Tổ chức xã hội; Văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của người Dao Tiền ở nước ta. Từ những nghiên cứu chuyên sâu, tác giả mong muốn đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như góp phần quản lý hiệu quả hơn những biến đổi không mong muốn trong đời sống của tộc người này hiện nay.