Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học Quốc gia năm 2020: “Về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay” (19/11/2021)
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 1030
ISBN: 9786043086751

Cuốn Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học Quốc gia năm 2020: Về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay” tập hợp 57 bài viết được lựa chọn từ các báo cáo tham luận gửi đến Hội nghị Dân tộc học Quốc gia năm 2020. Với sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương, nhiều vấn đề mới và lý thú về tộc người, quan hệ dân tộc, chính sách dân tộc ở nước ta và trên thế giới đã được làm sáng tỏ.

Qua báo cáo tham luận, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận về các vấn đề, gồm: 1) Khái niệm, lý luận, lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu... về quan hệ dân tộc trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam; 2) Thực trạng và xu hướng của các mối quan hệ dân tộc ở nước ta hiện nay trên các lĩnh vực, trong nội bộ từng tộc người và giữa các tộc người với nhau ở trong nước cũng như liên biên giới, xuyên quốc gia, giữa người dân các tộc người với quốc gia-dân tộc Việt Nam; 3) Tác động của các mối quan hệ dân tộc đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tộc người, xây dựng văn hóa quốc gia, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, quản lý và hưởng dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống; 4) Những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng và xu hướng của các mối quan hệ dân tộc ở nước ta trong thời gian tới; 5) Quan điểm, định hướng, chính sách và giải pháp nhằm phát triển các mối quan hệ dân tộc tốt đẹp góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và sử dụng tài nguyên môi trường của nước ta, của các vùng miền, của các tộc người trong bối cảnh mới hiện nay.

 

File đính kèm