Chính sách đất đai vùng Đông Bắc Việt Nam (1986-2017): Sách chuyên khảo (12/02/2023)
Tác giả: Trần Văn Hà, Nguyễn Thị Thanh Bình
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 334
ISBN: 9786043641660

Thời gian qua, các chủ trương, chính sách và luật đất đai đã làm thay đổi căn bản cách thức quản lý, sử dụng đất đai và có tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa của các tộc người ở nước ta. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách đất đai bên cạnh những mặt được, vẫn tồn tại nhiều vấn đề do những biến động từ thực tế cuộc sống mang lại. Chính vì vậy, cuốn sách Chính sách đất đai vùng Đông Bắc Việt Nam (1986-2017) đã được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học Chính sách đất đai vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2017 do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ, Viện Dân tộc học chủ trì. Cuốn sách đã làm rõ: những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý và sử dụng đất đai ở các tỉnh miền núi; đánh giá chính sách và việc thực hiện chính sách đất đai ở 4 tỉnh được nghiên cứu qua hơn 30 năm Đổi mới, những mặt được và chưa được, nguyên nhân và các yếu tố tác động; xác định những vấn đề mới trong quá trình thực hiện chính sách đất đai và ảnh hưởng của nó đối với quan hệ tộc người, sự phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, nêu những vấn đề đặt ra liên quan đến chính sách quản lý và sử dụng đất đai ở vùng Đông Bắc. Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất quan điểm, giải pháp về quản lý và sử dụng đất đai phù hợp, hiệu quả ở vùng Đông Bắc trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.