Phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay: Kỷ yếu hội nghị Dân tộc học Quốc gia năm 2021 (12/02/2023)
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 851
ISBN:9786043641622

Cuốn sách Phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay: Kỷ yếu hội nghị Dân tộc học Quốc gia năm 2021 tập hợp 45 bài viết được lựa chọn từ các báo cáo tham luận gửi đến hội nghị Dân tộc học thường niên năm 2021. Hội nghị đã tập hợp được những bài viết của những nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương quan tâm đến các vấn đề sinh kế của các dân tộc nước ta hiện nay. Các báo cáo tham luận đã đề cập đến những vấn đề mới và lý thú trên nhiều lĩnh vực từ các góc độ tiếp cận khác nhau.

Qua hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung bàn về: các vấn đề lý luận, cách tiếp cận, phương pháp, nội dung nghiên cứu về sinh kế và phát triển sinh kế bền vững trên thế giới nói chung và của các dân tộc ở Việt Nam nói riêng; về những vấn đề sinh kế, chuyển đổi sinh kế, phát triển sinh kế bền vững dựa trên các nguồn lực của các dân tộc ở những vùng miền, địa phương trong nước và liên biên giới, xuyên quốc gia; ảnh hưởng của các vấn đề sinh kế, nhất là sự chuyển đổi các hình thức sinh kế để phát triển bền vững kinh tế - xã hội; những yếu tố tác động đến sinh kế, chuyển đổi sinh kế và phát triển sinh kế bền vững; dự báo các xu hướng và đề xuất những kiến nghị về chính sách nhằm phát triển sinh kế bền vững của các dân tộc ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, các kết quả nghiên cứu còn góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện thành công các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chính sách phát triển sinh kế bền vững cho các dân tộc ở nước ta nói riêng, nhất là bộ phận dân cư còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển và bình đẳng về cơ hội phát triển.

 

File đính kèm