Yếu tố văn hóa, xã hội tộc người trong đời sống sinh kế của người dân vùng tái định cư thủy điện (sách chuyên khảo) (12/02/2023)
Tác giả: Bùi Thị Bích Lan, Nguyễn Thị Tám (đồng chủ biên)
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 259
ISBN: 9786043089530

Trong thời gian vừa qua, khu vực miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Nam đã có không ít các công trình thủy điện được xây dựng. Công tác di dân tái định cư (TĐC) do xây dựng các công trình thủy điện ở đây đang đặt ra khá nhiều vấn đề, trong đó có việc ổn định đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số - những cộng đồng dễ bị tổn thương và khó tiếp cận với các nguồn lực để phát triển. Chính vì vậy cuốn sách Yếu tố văn hóa, xã hội tộc người trong đời sống sinh kế của người dân vùng tái định cư thủy điện đã được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ (2019-2020) do Viện Dân tộc học chủ trì, TS. Bùi Thị Bích Lan và TS. Nguyễn Thị Tám làm đồng chủ nhiệm. Cuốn sách đã phân tích và làm rõ thực trạng, xu hướng biến đổi sinh kế của người Cơ-tu ở vùng TĐC thủy điện A Vương và người Ca Dong (Xơ-đăng) ở vùng TĐC thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam; đánh giá tác động (tích cực và không tích cực) của một số yếu tố văn hóa, xã hội tộc người đến hoạt động sinh kế; xác định những vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất một số giải pháp, hướng tới phát triển sinh kế bền vững. Kết quả nghiên cứu còn góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc xây dựng và đổi mới chính sách TĐC, chính sách phát triển ở địa bàn nghiên cứu và ở các chương trình, dự án khác tại Việt Nam.