Văn hóa tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay: Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học Quốc gia năm 2022 (19/12/2023)
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2023
Số trang: 891
ISBN: 9786043646313

Cuốn sách Văn hóa tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc Việt Nam hiện nay tập hợp 45 bài viết được lựa chọn từ các báo cáo tham luận gửi đến Hội nghị Dân tộc học thường niên năm 2022. Hội nghị đã tập hợp được những bài viết của những nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương quan tâm đến chủ đề văn hóa của các dân tộc nước ta hiện nay từ các góc độ tiếp cận khác nhau.

Trong cuốn Kỷ yếu này, các nhà khoa học đã tập trung bàn về: Các khái niệm, quan điểm, lý thuyết, kết quả và hạn chế nghiên cứu về văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia trong xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc; Văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia thể hiện trong ngôn ngữ tộc người và ngôn ngữ quốc gia, biểu tượng văn hóa tộc người và biểu tượng văn hóa quốc gia, thiết chế văn hóa tộc người, thiết chế văn hóa quốc gia…, và những vấn đề đặt ra trong xây dựng nền văn hóa quốc gia thống nhất trong đa dạng; Triết lý, cách thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các tộc người và triết lý, chính sách quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các tộc người nhằm xây dựng nền văn hóa quốc gia của các nhà nước; Biến đổi văn hóa tộc người hiện nay và sự tác động đến bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các tộc người và xây dựng văn hóa quốc gia; Văn hóa tộc người với bản sắc tộc người, ý thức tộc người, cộng đồng tộc người và văn hóa quốc gia với ý thức quốc gia - dân tộc, cộng đồng quốc gia - dân tộc; Văn hóa tộc người và vị thế của các tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc; Các chủ thể văn hóa và các nguồn lực văn hóa trong ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay;... Trên cơ sở đó các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những tác động của văn hóa tộc người, văn hóa quốc gia đến thực hiện chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia ở các tộc người, vùng miền, địa phương và đến việc xây dựng văn hóa quốc gia, xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc hiện nay.

File đính kèm