Định hướng nghiên cứu, Phát triển (04/06/2020)

Định hướng chủ đạo của Viện Dân tộc học trong những năm tới là gắn chặt hơn nữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, tư vấn chính sách, đẩy mạnh nghiên cứu sâu và toàn diện về các tộc người, kết hợp với nghiên cứu sâu theo vấn đề và theo vùng.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chính sách  góp phần phục vụ công tác quản lý Nhà nước về vấn đề dân tộc trên cơ sở kế thừa những thành tựu của ngành Dân tộc học Việt Nam và tiếp thu những kết quả mới của ngành Dân tộc học/Nhân học trên thế giới. Nội dung nghiên cứu sẽ chuyên sâu vào từng dân tộc, nhóm xã hội, bám sát vào từng vấn đề và từng vùng. Kết quả nghiên cứu cần có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở vùng đồng bào các dân tộc, đổi mới và năng cao hiệu quả trong hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc trong tình hình mới.

 

Định hướng nghiên cứu của Viện Dân tộc học giai đoạn 2020 - 2030 (03/06/2020)

VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ TỘC NGƯỜI TRONG

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA - DÂN TỘC VIỆT NAM HIỆN NAY

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

Viện Dân tộc học

 

Mở đầu

Vấn đề tộc người, dân tộc và chính sách dân tộc luôn có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ở những quốc gia đa tộc người. Trong đó, vấn đề dân tộc cốt lõi của một quốc gia đa tộc người chính là quan hệ của các tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bởi vì, nếu mối quan hệ này tốt đẹp thì đất nước sẽ ổn định và phát triển, ngược lại nếu nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn sẽ gây mất đoàn kết dân tộc, có thể dẫn đến bạo loạn đòi tự trị - ly khai, nghiêm trọng hơn là xảy ra chiến tranh cục bộ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Do đó, chiến lược xuyên suốt của chính sách dân tộc ở hầu hết các quốc gia đa tộc người về cơ bản là thực hiện thành công chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc thống nhất, vững mạnh.

Các tin đã đưa ngày: