Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo

27/09/2012

Tổ chức xây dựng, quản lý và đôn đốc thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án,  đề tài nghiên cứu hàng năm, liên năm, 5 năm và 10 năm của Viện; tổng hợp báo cáo công tác chung theo yêu cầu của Viện và của các cơ quan quản lý Nhà nước; đầu mối theo dõi và phối hợp với các phòng, trung tâm chuyên môn, nghiệp vụ của Viện để xử lý các vấn đề liên quan; tổ chức hội đồng xét duyệt các thuyết minh đề tài nghiên cứu; quản lý và tổ chức hội đồng thẩm định, nghiệm thu kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học.

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực và nghiệp vụ cho cán bộ Viện theo nhu cầu và kế hoạch được phê duyệt. Làm thủ tục cho cán bộ được cử đi đào tạo ở trong nước, ngoài nước và tiếp nhận trở lại. Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Viện và các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực đào tạo theo yêu cầu.

Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của Viện. Làm các thủ tục liên quan để tiếp nhận và quản lý quá trình thực hiện các đề tài, dự án hợp tác với các đối tác nước ngoài. Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Viện và các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực đối ngoại theo yêu cầu.

Cán bộ của phòng tham gia tích cực và chủ động vào các hoạt động khoa học, đề tài và dự án nghiên cứu của Viện và của các đối tác trong và ngoài nước.



Các tin đã đưa ngày: