Phòng Hành chính - Tổng hợp

27/09/2012

Là đầu mối quan hệ giữa các phòng, trung tâm trong cơ quan với lãnh đạo Viện. Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về tổ chức, quản lý, điều hành công việc cơ quan; phục vụ các phòng, trung tâm nghiên cứu thuận lợi và hiệu quả. Quản lý các văn bản quy phạm pháp luật, trình ký và gửi các văn bản đến các cơ quan trong và ngoài Viện KHXH Việt Nam. Tham gia kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật, quy định trong cơ quan. Quản lý và sử dụng con dấu đúng qui định.

Đảm bảo tốt công tác quản lý hành chính, tài vụ, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, đánh máy, in ấn, sao chụp công văn, tài liệu cho cơ quan. Cung ứng và quản lý trang thiết bị, tài sản để đảm bảo điều kiện làm việc và tổ chức các công tác cho các hoạt động của cơ quan (điện, nước, trang thiết bị văn phòng, bảo hiểm…). Kết hợp với các phòng, trung tâm thuộc Viện thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ trong cơ quan và các công việc liên quan khác.


Các tin đã đưa ngày: