Lãnh đạo Đương nhiệm

06/10/2021

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

E-mail: minhdth@yahoo.com

Mobile: 0914200474/0975028399

Tel: 84-024-62730467/1005

Phó Viện trưởng: TS. Bùi Bích Lan

E-mail: buibichlan@gmail.com / lanbb.ioa@vass.gov.vn

Mobile: 0912794888

Tel: 04............../10

 

 

Phó Viện trưởng: 

 Các tin đã đưa ngày: