Phòng Nghiên cứu Môi trường tộc người

01/02/2024

a) Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng dự báo những vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về môi trường và cách ứng xử của các tộc người với môi trường sống và tài nguyên thiên nhiên; về vệ sinh môi trường và ô nhiễm môi trường; các
 

vấn đề đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và môi trường; sự tác động của biến đổi môi trường đến đời sống của các tộc người ở Việt Nam trong sự so sánh với khu vực và trên thế giới; những phương thức thích ứng của các cộng đồng dân cư (tộc người) với biến đổi môi trường… nhằm cung cấp hệ thống luận cứ khoa học cho việc thực hiện chính sách về môi trường và quản lý các nguồn tài
nguyên thiên nhiên góp phần phát triển bền vững các tộc người, đặc biệt ở những vùng, miền, tộc người dễ bị tổn thương bởi thiên tai, chịu nhiều biến động về biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về biến đổi môi trường, quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, về biến đổi khí hậu; các vấn đề vệ sinh môi trường và ô nhiễm môi trường; các vấn đề đô thị hóa, công nghiệp, hiện đại hóa và môi trường; kinh nghiệm quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cách ứng xử với biến đổi môi trường của các tộc người theo hướng tiếp cận chủ yếu dưới góc độ văn hóa, xã hội, tập trung sâu vào cấp độ cộng đồng; nghiên cứu việc thực hiện các chính sách của quốc gia, của các địa phương, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ về quản lý và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ năng lực cộng đồng trong thích ứng với biến đổi môi trường, biến đổi khí hậu… ở các tộc người nước ta và so sánh với thế giới.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học, cho ngành Dân tộc học/Nhân học và một số ngành kế cận.

- Tư vấn khoa học cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Hợp tác với các địa phương, tổ chức trong và ngoài nước trong nghiên cứu, đào tạo, trao đổi thông tin.

- Xuất bản các kết quả nghiên cứu về các vấn đề môi trường tộc người.

- Quản lý về nhân sự, tài sản, tư liệu của phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

c)Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm

1.Trưởng phòng - TS.NCVC. Nguyễn Công Thảo

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về môi trường tộc người ở Việt Nam trong sự so sánh với khu vực và trên thế giới.

- Nghiên cứu chuyên sâu về quá trình biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đời sống của các tộc người và sự thích ứng của người dân tới quá trình này; biến đổi cảnh quan môi trường liên quan đến đời sống của các tộc người… ở Việt Nam và so sánh với thế giới.

 

2. Phó Trưởng phòng - TS.NCVC. Phạm Thị Cẩm Vân

- Giúp Trưởng phòng quản lý và điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về môi trường tộc người ở Việt Nam trong sự so sánh với khu vực và trên thế giới.

- Nghiên cứu chuyên sâu về cách quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của các tộc người; sự thích ứng với biến đổi môi trường và suy giảm tài nguyên hiện nay ở các tộc người nước ta và so sánh với thế giới.

 

3. ThS.NCVC. Đoàn Việt: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên nước, nguồn lợi thủy sản, hải sản của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới.

 

4. ThS.NCV. Sa Thị Thanh Nga: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khoáng sản, gió, nắng… của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới; sự thích ứng của các tộc người với biến đổi môi trường trong đời sống văn hóa.

 

5. ThS.NCV. Lý Cẩm Tú: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về vệ sinh môi trường và ô nhiễm môi trường; các vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế, đô thị, công nghiệp, hiện đại hóa,…

 

6. CN.NCV. Tạ Hữu Dực: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất, rừng của các tộc người ở nước ta, mối quan hệ giữa môi trường tự nhiên và phát triển bền vững vùng dân tộc, miền núi, biển đảo.

 

 Các tin đã đưa ngày: