Phòng Nghiên cứu Chính trị và Xã hội tộc người

01/02/2024

a) Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, dự báo các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về những vấn đề xã hội của các tộc người ở Việt Nam trong sự so sánh với các tộc người trong khu vực và trên thế giới nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc, chính sách phát triển xã hội và quản lý xã hội ở các tộc người phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Nghiên cứu các thiết chế xã hội, định chế xã hội và vai trò của những thiết chế, định chế đó đối với công tác quản lý xã hội, an ninh xã hội và các mối quan hệ xã hội; các vấn đề đói nghèo, định kiến dân tộc và sự phân tầng xã hội; các giá trị xã hội, đồng thuận xã hội và an ninh con người ở các tộc người; những vấn đề cơ bản, cấp bách về giáo dục, y tế, dân cư, lao động, việc làm, dịch vụ công, giới và bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội… ở các tộc người của nước ta trong sự so sánh với khu vực và trên thế giới.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học, cho ngành Dân tộc học/Nhân học và một số ngành kế cận.

- Tư vấn khoa học cho các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và của Viện Dân tộc học.

- Tham gia hợp tác với các địa phương, tổ chức trong và ngoài nước trong nghiên cứu, đào tạo, trao đổi thông tin.

- Xuất bản các kết quả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến xã hội của các tộc người, nhóm xã hội ở Việt Nam theo quy định hiện hành.

- Quản lý về nhân sự, tài sản, tư liệu của phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

c) Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm

1. Trưởng phòng - TS.NCVC. Trần Minh Hằng

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về những vấn đề xã hội của các tộc người ở Việt Nam trong sự so sánh với các tộc người trong khu vực và trên thế giới.

- Nghiên cứu chuyên sâu về quan hệ xã hội, quản lý xã hội, dân số và di dân, y tế và chăm sóc sức khỏe của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới.

 

2. PGS. TS.NCVCC. Vương Xuân Tình: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về định kiến dân tộc, phân tầng xã hội, sự cố kết và mâu thuẫn xã hội ở các tộc người của các nước ta và so sánh với thế giới.

 

3. TS.NCVC. Lê Thị Mùi: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về khoa học, giáo dục, đào tạo, giới, hôn nhân và gia đình với phát triển bền vững của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới.

 

4. ThS.NCVC. Nông Bằng Nguyên: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về đói nghèo, phân hóa xã hội, phân hóa giàu nghèo, việc làm, thu nhập và an ninh con người ở các tộc người nước ta và so sánh với thế giới.

 

5. ThS.NCVC. Hoàng Thị Lê Thảo: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về an sinh xã hội, y tế và chăm sóc sức khỏe, tệ nạn xã hội ở các tộc người của nước ta và so sánh với thế giới.

 

6. CN.NCV. Bùi Duy Thành: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về di cư lao động, thông tin truyền thông và mạng lưới xã hội của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới.Các tin đã đưa ngày: