Phòng Nghiên cứu Văn hoá và Tôn giáo tộc người

01/02/2024

a) Chức năng

- Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, dự báo các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về những giá trị văn hóa truyền thống và biến đổi văn hóa của các tộc người ở nước ta trong sự so sánh với các tộc người trong khu vực và trên thế giới nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các tộc người trong phát triển bền vững và chiến lược phát triển nền văn hóa quốc gia đa dân tộc Việt Nam.

- Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, dự báo các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của các tộc người ở Việt Nam trong sự so sánh với khu vực và trên thế giới, nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện hiệu quả chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nguồn lực tôn giáo tín ngưỡng phát triển đất nước trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia trong sự so sánh với khu vực và trên thế giới, trong đó chú trọng các vấn đề biến đổi văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tộc người trong thực hiện chiến lược phát triển nền văn hóa quốc gia đa dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu những đặc điểm văn hóa truyền thống, sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các tộc người trong nước và đồng tộc liên biên giới, xuyên quốc gia; những yếu tố tác động, nhất là của chính sách dân tộc, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và toàn cầu hóa đến văn hóa các tộc người; nghiên cứu chính sách phát triển văn hóa và công tác quản lý văn hóa tộc người; mối quan hệ giữa văn hóa tộc người và xây dựng nền văn hóa quốc gia hiện nay ở nước ta và của các quốc gia láng giềng.

- Nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn về tôn giáo, tín ngưỡng của các tộc người ở Việt Nam và trên thế giới, trong đó tập trung vào các cộng đồng tộc người - tôn giáo, đời sống tôn giáo tín ngưỡng ở các tộc người trong nước và liên biên giới, xuyên quốc gia; mối quan hệ và những tác động của tôn giáo, tín ngưỡng đến bản sắc tộc người, đời sống của các tộc người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa; chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta và những tác động của các chính sách đó đến phát triển bền vững các tộc người, đảm bảo sự đồng thuận xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học, cho ngành Dân tộc học/Nhân học và các ngành kế cận.

- Tư vấn khoa học cho các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, về tôn giáo tín ngưỡng ở các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và của Viện dân tộc học.

- Tham gia hợp tác với các địa phương, tổ chức ở trong và ngoài nước trong nghiên cứu, đào tạo, trao đổi thông tin.

- Xuất bản các kết quả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến văn hóa tộc người, văn hóa quốc gia về tôn giáo tín ngưỡng theo quy định hiện hành;

- Quản lý về nhân sự, tài sản, tư liệu của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

c) Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm

1. Trưởng phòng - TS.NCVC. Trần Thị Hồng Yến:

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về văn hóa và tôn giáo của các tộc người ở Việt Nam trong sự so sánh với các tộc người, các tôn giáo trong khu vực và trên thế giới.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về các tôn giáo: Công giáo, Tin lành, Hồi giáo và Phật giáo của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới.

 

2. Phó Trưởng phòng - TS.NCVC. Trần Thị Mai Lan:

- Giúp Trưởng phòng quản lý và điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về văn hóa và tôn giáo của các tộc người ở Việt Nam trong sự so sánh với các tộc người, các tôn giáo trong khu vực và trên thế giới.

- Nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa và tôn giáo của các cộng đồng có quan hệ tộc người liên biên giới, xuyên quốc gia trong bối cảnh xây dựng văn hóa quốc gia; các vấn đề về giao lưu, biến đổi văn hóa của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới; nghiên cứu về văn hóa xã hội của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới.

 

3. TS.NCVCC - Trần Văn Hà: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn về tộc người, dân tộc và chính sách dân tộc.

 

4. TS.NCVC. Trịnh Thị Lan: Nghiên cứu chuyên sâu về tín ngưỡng truyền thống, về văn hóa tín ngưỡng và sự biến đổi tín ngưỡng của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới.

 

5. TS.NCVC. Nguyễn Thị Tám: Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về văn hóa cảnh quan và văn hóa mưu sinh của các tộc người ở Việt Nam so sánh với thế giới.

 

6. ThS.NCVC. Lê Thị Hường: nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới.

 

7. ThS.NCVC. Lê Trần Quyên: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về các tôn giáo khác của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới.

 

8. ThS.NCV. Nguyễn Anh Tuấn: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về các hiện tượng tôn giáo mới; di sản văn hóa, di sản tôn giáo tín ngưỡng của vùng các tộc người ở Việt Nam và so sánh với thế giới.

 Các tin đã đưa ngày: