Phòng Nghiên cứu Kinh tế tộc người

01/02/2024

a) Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, dự báo các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về đời sống sinh kế, hoạt động kinh tế của các tộc người ở Việt Nam trong sự so sánh với các tộc người trong khu vực và trên thế giới nhằm phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của các tộc người ở nước ta; góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, thực hiện chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế bền vững cho các tộc người của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về hoạt động kinh tế, các hình thức sinh kế của các tộc người ở Việt Nam trong sự so sánh với các tộc người trong khu vực và trên thế giới, gồm: đặc điểm kinh tế, sinh kế truyền thống và sự biến đổi hiện nay của các tộc người; những thay đổi cơ cấu kinh tế và hoạt động sinh kế ở các tộc người; các vấn đề kinh tế, sinh kế liên biên giới và xuyên quốc gia của các tộc người; tác động của các nhân tố chính sách, tài nguyên, biến đổi khí hậu, tình hình kinh tế, chính trị ở khu vực và thế giới… đến phát triển sinh kế bền vững ở các tộc người trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất các chính sách phát triển sinh kế bền vững cho các tộc người ở nước ta.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học, cho ngành Dân tộc học/Nhân học và một số ngành kế cận.

- Tham gia tư vấn khoa học cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và của Viện Dân tộc học.

- Tham gia hợp tác với các địa phương, tổ chức trong và ngoài nước trong nghiên cứu, đào tạo, trao đổi thông tin.

- Xuất bản các kết quả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến kinh tế, sinh kế của các tộc người theo quy định hiện hành.

- Quản lý về nhân sự, tài sản, tư liệu của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

c) Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm

1. Trưởng phòng - TS.NCVC. Phạm Quang Linh

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về phát triển kinh tế của các tộc người ở nước ta trong sự so sánh với các tộc người trong khu vực và trên thế giới.

- Nghiên cứu chuyên sâu về thay đổi cơ cấu kinh tế, biến đổi các hoạt động sinh kế và phát triển sinh kế bền vững của các tộc người dưới tác động của chính sách Nhà nước, biến đổi khí hậu, bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

 

2. Phó Trưởng phòng - ThS.NCVC. Vũ Đình Mười

- Giúp Trưởng phòng quản lý và điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về phát triển kinh tế của các tộc người ở nước ta trong sự so sánh với các tộc người trong khu vực và trên thế giới.

- Nghiên cứu chuyên sâu về các hình thức sinh kế xuyên biên giới, xuyên quốc gia, đói nghèo và nghèo đa chiều của các tộc người ở nước ta và so sánh với trên thế giới.

+ dịch vụ liên biên giới/xuyên quốc gia, chợ vùng biên, mạng lưới xã hội trong các hoạt động sinh kế của các tộc người ở Việt Nam và so sánh với thế giới.

 

3. ThS.NCV. Trương Văn Cường: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về phát triển sinh kế nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, lao động làm thuê của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới.

 

4. CN.NCV. Nguyễn Thị Thu: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác các nguồn tài nguyên và nguồn lợi tự nhiên của các tộc người ở nước ta và so sánh với thế giới.

 

5. CN.NCV. Đặng Minh Ngọc: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về kinh tế du lịch, thương mại, dịch vụ của các tộc người ở Việt Nam và so sánh với thế giới.

 Các tin đã đưa ngày: