Sau Đại học

05/10/2012

Viện Dân tộc học chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, Viện đã hợp tác chặt chẽ với một số cơ quan nghiên cứu và giảng dạy Dân tộc học/Nhân học trong nước và quốc tế thực hiện dự án Đổi mới chương trình đào tạo tiến sĩ Dân tộc học/Nhân học theo hướng bám sát hơn nữa vào thực tiễn Việt Nam và từng bước hội nhập vào cộng đồng Dân tộc học/Nhân học khu vực và thế giới. Từ năm 1978 đến năm 2010, đã có 40 NCS bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ về các chủ đề khác nhau tại Viện Dân tộc học. Đến tháng 5 năm 2010, chức năng đào tạo sau đại học được chuyển giao cho Khoa Dân tộc học, thuộc Học viện Khoa học Xã hội (Viện bàn giao cho Học viện 24 nghiên cứu sinh đang trong chương trình đào tạo Tiến sĩ) (Xem danh sách kèm theo tại đây). Hiện nay, các cán bộ của Viện Dân tộc học tiếp tục tham gia giảng dạy, đào tạo trình độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Học viện Khoa học xã hội cũng như các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước.

 Các tin đã đưa ngày: