Sách của cán bộ viện từ 1968 đến nay

30/06/2022

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản, năm xuất bản

I

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

1

Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề dân tộc

Nguyễn Dương Bình (chủ biên)

Khoa học xã hội, 1990

2

Dân ca Sán Dìu

Diệp Thanh Bình (sưu tầm và biên dịch)

Văn hóa dân tộc, 1987

3

Các tộc người ở miền núi phía Bắc Việt Nam và môi trường

Hoàng Hữu Bình

Khoa học xã hội, 1998

4

Vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc và miền núi

Hoàng Hữu Bình

Lý luận chính trị, 2005

5

Dân tộc Xinh Mun ở Việt Nam

Trần Bình

Văn hóa dân tộc, 1999

6

Tập quán mưu sinh của các dân tộc thiểu số ở Đông Bắc Việt Nam

Trần Bình

Phương Đông, 2005

7

Tập quán hoạt động kinh tế của một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam

Trần Bình

Văn hóa dân tộc, 2001

8

Về văn hóa Xinh Mun

Trần Bình

Khoa học xã hội, 2002

9

Người Sán Dìu ở Việt Nam

Ma Khánh Bằng

Khoa học xã hội, 1983

10

Ảnh hưởng của các yếu tố tộc người tới phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận

Ngô Thị Chính,

Tạ Long

Khoa học xã hội, 2007

11

Dân số và dân số tộc người ở Việt Nam /Population and Ethno-demography in Vietnam

Khổng Diễn

Khoa học xã hội, 1995; Silkworm Books, 2002

12

Những đặc điểm kinh tế - xã hội các dân tộc miền núi phía Bắc

Khổng Diễn (chủ biên)

Khoa học xã hội, 1996

13

 

Dân số kế hoạch hoá gia đình người Mông ở Hoà Bình

Khổng Diễn,

Nguyễn Thế Huệ,

Đào Huy Khuê,

Hoàng Hữu Bình,

Đặng Thị Hoa,

Nguyễn Thuý Phi,

Ma Chương Khiêm

Khoa học xã hội 1998

 

14

Dân tộc Khơ Mú ở Việt Nam

Khổng Diễn (chủ biên)

Văn hoá dân tộc, 1999

15

Dân tộc La Hủ ở Việt Nam

Khổng Diễn (chủ biên)

Văn hoá dân tộc, 2000

16

Dân tộc Si La ở Việt Nam

Khổng Diễn (chủ biên)

Văn hoá dân tộc, 2001

17

Dân số kế hoạch hóa gia đình các dân tộc ở Hòa Bình

Khổng Diễn (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2001

18

Dân tộc Sán Chay ở Việt Nam

Khổng Diễn (chủ biên)

Văn hoá dân tộc, 2003

19

Dân tộc học Việt Nam thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI

Khổng Diễn - Bùi Minh Đạo (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2003

20

Trồng trọt truyền thống của các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên

Bùi Minh Đạo

Khoa học xã hội, 2000

21

Một số vấn đề giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số Việt Nam

Bùi Minh Đạo (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2003

22

Dân tộc Cơ Ho ở Việt Nam

Bùi Minh Đạo (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2003

23

Thực trạng đói nghèo và một số giải pháp xoá đói giảm nghèo đối với các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên

Bùi Minh Đạo (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2005

24

Dân tộc Ba Na ở Việt Nam

Bùi Minh Đạo (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2006

25

Nghi lễ gia đình của người Tày Mường ở Nghệ An

Lê Hải Đăng

Khoa học xã hội, 2013

26

Người Dao ở Việt Nam

Bế Viết Đẳng,

Nguyễn Khắc Tụng, Nông Trung

Khoa học xã hội, 1971

27

Đại cương về các dân tộc Êđê, Mnông ở Đăk Lăk

Bế Viết Đẳng, Chu Thái Sơn, Vũ Thị Hồng, Vũ Đình Lợi

Khoa học xã hội, 1982

28

Một số vấn đề về phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số (Cái chung và cái riêng trong nền văn hóa Việt Nam)

Bế Viết Đẳng,

Nông Quốc Chấn

Khoa học xã hội, 1987

29

Văn Lãng huyện biên giới Lạng Sơn

Bế Viết Đẳng (chủ biên)

Khoa học xã hội, 1990

30

Những biến đổi về kinh tế - văn hóa ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Bế Viết Đẳng (chủ biên)

Khoa học xã hội, 1993

31

50 năm các dân tộc thiểu số Việt Nam (1945 - 1995)

Bế Viết Đẳng (chủ biên)

Khoa học xã hội, 1995

32

Các dân tộc thiểu số trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi

Bế Viết Đẳng (chủ biên)

Chính trị Quốc gia và Văn hóa dân tộc, 1996

33

Lệ làng phép nước

Bùi Xuân Đính

Pháp lý, 1985

34

Lịch sử cách mạng xã Dương Nội

Bùi Xuân Đính

Hà Nội, 1987

35

Lịch sử xã Đông La

Bùi Xuân Đính

Lao động, 1995

36

Thủy lợi và quan hệ làng xã: Thử nghiệm nghiên cứu tại một làng đồng bằng Bắc Bộ

Mai Văn Hai,

Bùi Xuân Đính

Khoa học xã hội, 1997

37

Hương ước và quản lý làng xã

Bùi Xuân Đính

Khoa học xã hội, 1998

38

101 truyện pháp luật thời xưa

Bùi Xuân Đính

Thanh niên, 1999

39

Tiến sĩ Nho học Thăng Long Hà Nội

Bùi Xuân Đính

Hà Nội, 2003; Thanh niên, 2010

40

Các làng khoa bảng Thăng Long-Hà Nội

Bùi Xuân Đính,

Nguyễn Viết Chức

(đồng chủ biên)

Chính trị Quốc gia, 2004, 2010

41

Những kế sách xây dựng đất nước của cha ông ta

Bùi Xuân Đính

Tư pháp, 2004; Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018

42

Nhà nước và pháp luật thời phong kiến Việt Nam: Những suy ngẫm

Bùi Xuân Đính

Tư pháp, 2005

43

Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến (hai tập)

Bùi Xuân Đính

Tư pháp, 2005

44

Tiến sĩ nho học Thăng Long - Hà Nội

Bùi Xuân Đính

Thanh niên, 2005

45

Hành trình về làng Việt cổ. Tập I: Các làng quê xứ Đoài

Bùi Xuân Đính

Từ điển bách khoa, 2008

46

Làng nghề thủ công huyện Thanh Oai (Hà Nội): Truyền thống và biến đổi

Bùi Xuân Đính (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2009

47

Tứ Hiệp - truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng

Bùi Xuân Đính

Văn hóa Thông tin, 2009

48

Đông Anh với nghìn năm Thăng Long - Hà Nội

Bùi Xuân Đính,

Nguyễn Khả Hùng, Nguyễn Văn Quang

(chủ biên)

Hà Nội, 2010

49

Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội

Bùi Xuân Đính

Hà Nội, 2010

50

Đại Áng - truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng

Bùi Xuân Đính

Hà Nội, 2011

51

Nguyệt Áng - làng khoa bảng

Bùi Xuân Đính

Hà Nội, 2011

52

Các tộc người ở Việt Nam (giáo trình dùng cho sinh viên ngành Việt Nam học, Văn hóa, Du lịch các trường đại học và cao đẳng)

 

Bùi Xuân Đính

Thời đại, 2012

53

Bát Tràng - làng nghề, làng văn

Bùi Xuân Đính (chủ biên)

Hà Nội, 2013

54

Hành trình về làng Việt cổ. Tập II: Các làng quê xứ Nam

Bùi Xuân Đính (chủ biên)

Văn hóa thông tin và Viện Văn hóa, 2013

55

Xuân Canh - truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng

Bùi Xuân Đính

Hà Nội, 2014

56

Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các vùng biên giới Việt Nam

Bùi Xuân Đính,

Nguyễn Ngọc Thanh (đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2013

57

Thụy Lâm - truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng

Bùi Xuân Đính

Hà Nội, 2017

58

Bách khoa thư Hà Nội. Tập VI: Giáo dục

Bùi Xuân Đính

Chính trị Quốc gia, 2017

59

Các dân tộc Tày Nùng với tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

Trần Văn Hà

Khoa học xã hội, 1999

60

Phát triển nông thôn miền núi và dân tộc trong thời kỳ kinh tế chuyển đổi (từ thực tiễn một xã vùng cao Tây Bắc)

Trần Văn Hà (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2007

61

Tái định cư thủy điện ở Việt Nam thời Đổi mới

Trần Văn Hà (chủ biên)

Từ điển bách khoa, 2011

62

Tác động của đập thủy điện đến phát triển sinh kế bền vững cư dân vùng hạ lưu

Trần Văn Hà (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2012

63

Phân tích kết quả điều tra kinh tế - xã hội và văn hóa ở các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơme        (1980 - 1983)

Trần Văn Hà,

Nguyễn Thị Thanh Bình (đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2016

64

Một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La

Trần Văn Hà

Khoa học xã hội, 2017

65

Local Knowledge and Food Security among the Red Yao Ethnic Group in Vietnam

Trần Hồng Hạnh

Lit Verlag, 2009

66

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam: Nghiên cứu tại vùng Tây Nguyên

Trần Minh Hằng,

Nguyễn Công Thảo (đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2016

67

Tìm hiểu làng Việt

Diệp Đình Hoa (chủ biên)

Khoa học xã hội, 1990

68

Làng Nguyễn, Tìm hiểu làng Việt. Tập II

Diệp Đình Hoa

Khoa học xã hội, 1994

69

Sự biến động của cộng đồng dân tộc do tác động của hồ Hòa Bình

Diệp Đình Hoa

Khoa học xã hội, 1995

70

Làng Bến Gỗ xưa và nay

Diệp Đình Hoa

Đồng Nai, 1995

71

Cộng đồng dân tộc Tây Bắc Việt Nam và thủy điện

Diệp Đình Hoa

Khoa học xã hội, 1996

72

Dân tộc H'Mông và thế giới thực vật

Diệp Đình Hoa

Văn hóa dân tộc, 1998

73

Làng Bến Cá - Xưa và nay

Diệp Đình Hoa,

Phan Đình Dũng

Văn hóa dân tộc, 1998

74

Người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ

Diệp Đình Hoa

Khoa học xã hội, 2000

75

Người Dao ở Trung Quốc (qua những công trình nghiên cứu của học giả     Trung Quốc)

Diệp Đình Hoa

Khoa học xã hội, 2002

76

Làng Cây Dừa. Tập I: Măng Lung

Diệp Đình Hoa

Khoa học xã hội, 2004

77

Làng Cây Dừa. Tập II: Dân tộc lịch sử học về xã Bình Quang 1945 - 1975

Diệp Đình Hoa

Khoa học xã hội, 2004

78

Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững

Đặng Thị Hoa (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2014

79

Đặc trưng văn hóa và truyền thống cách mạng các dân tộc ở Kỳ Sơn Nghệ An

Trần Tất Chủng,

Phạm Quang Hoan, Moong Văn Nghệ,

Cao Tiến Tân,

Nguyễn Ngọc Thanh, Vương Xuân Tình,

Cầm Trọng

Chính trị Quốc gia, 1995

80

Văn hóa truyền thống người Dao ở       Hà Giang

Phạm Quan Hoan,

Hùng Đình Quý

(đồng chủ biên)

Văn hóa dân tộc, 1999

81

Dân tộc Cơ Lao ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi

Phạm Quang Hoan

(chủ biên)

Văn hóa dân tộc, 2003

82

Dân tộc Kháng ở Việt Nam

Phạm Quang Hoan,

Đặng Thị Hoa

(đồng chủ biên)

Văn hóa dân tộc, 2011

83

Văn hóa các tộc người vùng lòng hồ và vùng tái định cư thủy điện Sơn La

Phạm Quang Hoan

(chủ biên)

Khoa học xã hội, 2012

84

Tri thức địa phương về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của người Hmông ở xã Văn Lãng - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

Vũ Thị Hồng,

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Khoa học xã hội, 2006

85

Biến động dân số trong quá trình phát triển nông thôn châu thổ sông Hồng từ năm 1976 đến nay

Nguyễn Thế Huệ

Chính trị Quốc gia, 1995

86

Dân số các dân tộc miền núi và trung du Bắc Bộ từ sau đổi mới

Nguyễn Thế Huệ

Văn hóa dân tộc, 2000

87

Dân số và phát triển của dân tộc Brâu và Rơ Măm ở Tây Nguyên

Nguyễn Thế Huệ

Văn hóa dân tộc, 2002

88

Văn hóa và nếp sống các dân tộc nhóm ngôn ngữ Hà Nhì - Lô Lô

Nguyễn Văn Huy

Văn hóa, 1985

89

Văn hóa truyền thống của người La Chí

Nguyễn Văn Huy

Văn hóa dân tộc, 1991

90

Nghi lễ của người Hà Nhì ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nay

Trịnh Thị Lan

Mỹ  thuật, 2017

91

Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước

Lã Văn Lô

Khoa học xã hội, 1973

92

Bàn về cách mạng tư tưởng và văn hóa ở vùng các dân tộc thiểu số

Lã Văn Lô,

Hà Văn Thư

Văn hóa, 1980

93

Lượn Slương

Lã Văn Lô, Phương Bằng (sưu tầm, phiên dịch)

Văn hóa dân tộc, 1992

94

Gia đình và hôn nhân truyền thống ở các dân tộc Malayô-Pôlynêxia Trường Sơn - Tây Nguyên

Vũ Đình Lợi

Khoa học xã hội, 1994

96

Sở hữu và sử dụng đất đai ở các tỉnh Tây Nguyên

Vũ Đình Lợi,

Bùi Minh Đạo,

Vũ Thị Hồng

Khoa học xã hội, 2000

96

Sự biến đổi nền nông nghiệp châu thổ Thái Bình ở vùng núi Điện Biên Lai Châu

Tạ Long,

Ngô Thị Chính

Nông nghiệp, 2000

97

Biến đổi môi trường dưới tác động của các hệ nhân văn ở Điện Biên, Lai Châu

Tạ Long,

Ngô Thị Chính

Khoa học xã hội, 2003

98

Sự phát triển của làng nghề La Phù

Tạ Long (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2006

99

Tôn giáo tín ngưỡng của người Ve ở Việt Nam

Nguyễn Văn Minh

Khoa học xã hội, 2009

100

Tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam

Nguyễn Văn Minh

Khoa học xã hội, 2013

101

Những hiện tượng tôn giáo mới ở một số dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên hiện nay

Nguyễn Văn Minh

Công an nhân dân, 2017

102

Văn hóa dân gian dân tộc Nùng ở Việt Nam

Hoàng Nam,

Hoàng Lê Thảo

(sưu tầm, biên soạn)

Hội nhà văn, 2017

103

Nghề dệt của người Thái ở Tây Bắc trong cuộc sống hiện đại

Nguyễn Thị Thanh Nga

Khoa học xã hội, 2003

104

Người Mường ở Tân Lạc tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Thanh (đồng chủ biên)

Văn hoá - Thông tin, 2003

105

Văn hóa truyền thống một số tộc người ở Hòa Bình

Nguyễn Thị Thanh Nga (chủ biên)

Văn hóa dân tộc, 2007

106

Thành ngữ Tày Nùng: Giải thích bằng tiếng Việt

Lục Văn Pảo

(biên soạn)

Khoa học xã hội, 1991

107

Pụt Tày (Chant culturel de l'ethnie Tay du Vietnam)

Lục Văn Pảo

(sưu tầm, biên soạn)

Khoa học xã hội, 1992

108

Lượn cọi

Lục Văn Pảo

(sưu tầm, phiên âm, dịch)

Văn hóa dân tộc, 1994

109

Bộ Then Tứ Bách

Lục Văn Pảo (sưu tầm, biên soạn và dịch)

Văn hóa dân tộc, 1996

110

Các nghi lễ chủ yếu trong chu kỳ đời người của nhóm Dao Tiền ở Ba Bể, Bắc Kạn

Lý Hành Sơn

Khoa học xã hội, 2003

111

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam: Nghiên cứu tại vùng miền núi phía Bắc

Lý Hành Sơn,

Trần Thị Mai Lan

(đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2012

112

Sinh kế của cư dân các làng chài dọc sông Lô ở hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ

Nguyễn Thị Tám

Khoa học xã hội, 2017

113

Gia đình và hôn nhân của dân tộc Mường ở tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Ngọc Thanh

Khoa học xã hội, 2005

114

Tác động của đô thị hóa - công nghiệp hóa tới phát triển kinh tế và biến đổi văn hóa - xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thế Trường

(đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2009

115

Tri thức địa phương của người Mường trong sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên

Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Hồng Thu

(đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2009

116

Văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu ở Tuyên Quang

Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2011

117

Một số vấn đề về chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam

Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2012

118

Địa chí Vĩnh Phúc

Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thế Trường (tổng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2012

119

Tri thức địa phương của người dân sống trong vùng quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2012

120

Việt Nam những vùng địa linh nhân kiệt

Nguyễn Ngọc Thanh

Khoa học xã hội, 2013

121

Văn hóa truyền thống người Thủy ở Tuyên Quang

Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên)

Thời đại, 2014

122

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên)

Hồng Đức, 2015

123

Người Dao Quần Chẹt ở miền núi và trung du Bắc Bộ

Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên)

Thế giới, 2015

124

Tri thức dân gian của dân tộc Dao trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên

Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2016

125

Văn hóa các dân tộc vùng lòng hồ thủy điện Lai Châu

Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2016

126

Văn hóa truyền thống dân tộc Tày ở Tuyên Quang

Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2016

127

Những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu thế kỷ XX

 Nguyễn Ngọc Thanh

Văn nghệ TP.      Hồ Chí Minh, 2017

128

Giữ “lý cũ” hay theo “lý mới”?: Bản chất của những cách phản ứng khác nhau của người Hmông ở Việt Nam với ảnh hưởng của đạo Tin Lành

 Nguyễn Văn Thắng

 (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2009

129

Khan Đăm Săn và Khan Đăm Kteh Mlan: Sử thi Êđê (hai tập)

 Nguyễn Hữu Thấu

Chính trị quốc gia, 2003

130

Tiền Hải miền quê lấn biển

 Đoàn Đình Thi

Khoa học xã hội, 2000

131

Tập quán ăn uống của người Việt vùng Kinh Bắc

Vương Xuân Tình

Khoa học xã hội, 2004

132

Phát triển bền vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở vùng Đông Bắc

Vương Xuân Tình,

Trần Hồng Hạnh

(đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2012

133

Văn hóa với phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam

Vương Xuân Tình

(chủ biên)

Khoa học xã hội, 2014

134

Các dân tộc ở Việt Nam. Tập 1: Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường

Vương Xuân Tình

(chủ biên)

Chính trị quốc gia, 2015

135

Các dân tộc ở Việt Nam. Tập 2: Nhóm ngôn ngữ Tày Thái - Kađai

Vương Xuân Tình

(chủ biên)

Chính trị quốc gia, 2016

136

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam: Nghiên cứu tại vùng Nam Bộ

Vương Xuân Tình,

Vũ Đình Mười

(đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2016

137

Các dân tộc ở Việt Nam. Tập 3: Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme

Vương Xuân Tình

(chủ biên)

Chính trị quốc gia, 2017

138

Các dân tộc ở Việt Nam. Tập 4: Nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao, Hán, Tạng - Miến và Mã Lai - Đa Đảo

Vương Xuân Tình

(chủ biên)

Chính trị quốc gia, 2018

139

Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam

Cầm Trọng

Khoa học xã hội, 1978

140

Mấy vấn đề cơ bản về lịch sử kinh tế - xã hội cổ đại người Thái Tây Bắc Việt Nam

Cầm Trọng

Khoa học xã hội, 1987

141

Un village du Delta du fleuve Rouge (Vietnam)

Mông Phụ một làng ở Đồng bằng

Sông Hồng

Nguyễn Tùng (chủ biên), Bề Viết Đẳng,

Diệp Đình Hoa,

Nelly Krowolski, Nguyễn Dương Bình, Nguyễn Xuân Linh,

Trần Văn Hà,

Võ Thị Thường

L’Harmattan (Paris) 1999; Văn hóa Thông tin, 2003

142

Nhà cửa các dân tộc ở trung du Bắc Bộ Việt Nam

Nguyễn Khắc Tụng

Khoa học xã hội, 1978

143

Đại gia đình dân tộc Việt Nam

Nguyễn Khắc Tụng,

Ngô Vĩnh Bình

Giáo dục, 1981

144

Nhà rông các dân tộc Bắc Tây Nguyên

Nguyễn Khắc Tụng

(chủ biên)

Khoa học xã hội, 1991

145

Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam. Tập I

Nguyễn Khắc Tụng

Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, 1993

146

Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam. Tập II

Nguyễn Khắc Tụng

Xây dựng, 1996

147

Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam

Nguyễn Khắc Tụng, Nguyễn Anh Cường

Khoa học xã hội, 2004

148

Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại

Lê Thị Nhâm Tuyết

Khoa học xã hội, 1975

149

Những nhóm dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Á ở Tây Bắc Việt Nam

Đặng Nghiêm Vạn, Nguyễn Trúc Bình, Nguyễn Văn Huy,

Thanh Thiên

Khoa học xã hội, 1972

150

Tư liệu về lịch sử và xã hội dân tộc Thái

Đặng Nghiêm Vạn

(chủ biên)

Khoa học xã hội, 1977

151

Các dân tộc tỉnh Gia Lai - Công Tum

Đặng Nghiêm Vạn

(chủ biên)

Khoa học xã hội, 1981

152

Les Ethnies minoritaires du Vietnam

Đặng Nghiêm Vạn,

Chu Thái Sơn,

Lưu Hùng

Edition en Langues Etrangeres, 1986

153

Tìm hiểu văn hóa cổ truyền của người Thái Mai Châu

Đặng Nghiêm Vạn

(chủ biên)

Hà Sơn Bình, 1988

154

Tuyển tập văn học các dân tộc ít người ở Việt Nam. Quyển thứ nhất

Đặng Nghiêm Vạn

(chủ biên)

Khoa học xã hội, 1992

155

Tuyển tập văn học các dân tộc ít người ở Việt Nam. Quyển thứ hai

Đặng Nghiêm Vạn

(chủ biên)

Khoa học xã hội, 1992

156

Tuyển tập văn học các dân tộc ít người ở Việt Nam. Quyển thứ ba

Đặng Nghiêm Vạn

(chủ biên)

Khoa học xã hội, 1992

157

Tuyển tập các dân tộc ít người ở Việt Nam. Quyển thứ tư

Đặng Nghiêm Vạn

(chủ biên)

Khoa học xã hội, 1992

158

Các dân tộc ít người ở Việt Nam: Các tỉnh phía Bắc

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 1978, 2014

159

Góp phần nghiên cứu bản lĩnh, bản sắc các dân tộc ở Việt Nam

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 1980

160

15 năm hoạt động khoa học của Viện Dân tộc học (1968 - 1983)

Viện Dân tộc học

Viện Dân tộc học, 1983

161

Các dân tộc ít người ở Việt Nam: Các tỉnh phía Nam

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 1984, 2014

161

Một số vấn đề kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 1987

163

Các dân tộc Tày, Nùng ở Việt Nam

Viện Dân tộc học

Hà Nội, 1992

164

Tổng mục lục 20 năm - Tạp chí Dân tộc học 1974 - 1994

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 1994

165

30 năm Viện Dân tộc học xây dựng và phát triển 1968 - 1998

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 1998

166

Sự phát triển văn hóa xã hội của người Dao: Hiện tại và tương lai

Viện Dân tộc học

Hà Nội, 1998

167

Người Hmông ở Việt Nam

Viện Dân tộc học

Thông tấn, 2005

168

Tổng mục lục 30 năm Tạp chí Dân tộc học (1974 - 2004)

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 2005

169

Thông báo dân tộc học năm 2004

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 2006

170

Thông báo dân tộc học năm 2005

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 2006

171

Thông báo dân tộc học năm 2006

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 2007

172

Người Dao ở Việt Nam

Viện Dân tộc học

Thông tấn, 2007

173

Sổ tay về các dân tộc ở Việt Nam

Viện Dân tộc học

Văn học, 2007

174

Những vấn đề cơ bản cấp bách về dân tộc, tộc người ở nước ta hiện nay: Lý luận và thực tiễn

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 2017

175

  Biến đổi về xã hội và văn hóa ở các làng quê trong quá trình đô thị hóa tại Hà Nội

Trần Thị Hồng Yến

Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013

176

Các dân tộc ít người ở Việt Nam: quyển 4,

- Tập 1- Nhóm ngôn ngữ Hômg – Dao và Tạng - Miến

- Tập 2 - Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã lai Đa đảo

Vương Xuân Tình (cb)

Chính trị Quốc gia sự thật, 2018

177

Một số l ý thuyết về tộc người và tiếp cận ở Việt Nam

Nguyễn Văn Minh (cb)

Khoa học xã hội, 2018

178

Biến đổi khí hậu và sinh kế của một số dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam

Trần Hồng Hạnh (cb)

Khoa học xã hội, 2018

179

Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt – Trung

Trần Hồng Hạnh (cb)

Khoa học xã hội, 2018

180

Biến đổi về văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân theo đạo tin lành ở một số dân tộc thiểu số (từ năm 2005 đến nay)

Trần Thị Hồng Yến (cb)

Khoa học xã hội, 2018

181

Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Vương Xuân Tình (cb)

Khoa học xã hội, 2018

182

Xung đột tộc người trong khu vực và trên thế giới giai đoạn 1990 đến nay

Vương Xuân Tình

Dân trí, 2018

183

Đặc trưng văn hóa vùng Nam Bộ

Nguyễn Ngọc Thanh

Khoa học xã hội, 2018

184

Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ

Nguyễn Ngọc Thanh

Khoa học xã hội, 2018

185

Đặc trưng văn hóa vùng Đồng bằng Sông Hồng

Nguyễn Ngọc Thanh

Khoa học xã hội, 2018

186

Đặc trưng văn hóa vùng Nam Trung Bộ

Nguyễn Ngọc Thanh

Khoa học xã hội, 2018

187

Đặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên

Nguyễn Ngọc Thanh

Khoa học xã hội, 2018

188

Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc

Nguyễn Ngọc Thanh

Khoa học xã hội, 2018

189

Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc

Nguyễn Ngọc Thanh

Khoa học xã hội, 2018

190

Địa chí Vĩnh Tường

Nguyễn Ngọc Thanh

Thế giới, 2018

191

Những kế sách xây dựng đất nước của cha ông ta

Bùi Xuân Đính

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

192

Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa góc nhìn dân tộc học

Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình (đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2018

193

Địa chí Hoài Đức (2 tập)

Bùi Xuân Đính

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

194

Vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Bùi Minh Đạo

Khoa học xã hội, 2018

195

Global Debates, Local Dilemmas: Sex-selective Abortion in contemporary Viet Nam

Trần Minh Hằng

The Australian National University, 2018

196

Một số vấn đề về dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên xuyên biên giới nước ta hiện nay (kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia năm 2017)

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 2018

197

Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia năm 2018: “Một số vấn đề về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay”

Nguyễn Văn Minh (cb)

Khoa học xã hội, 2019

198

Cộng đồng kiến tạo: Tộc người với quốc gia - dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam

Vương Xuân Tình

Khoa học xã hội, 2019

199

Liên Hà, truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng

Bùi Xuân Đính (biên soạn)

Chính trị Quốc gia sự thật, 2019

200

Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Mai (1930 - 2018)

Bùi Xuân Đính (biên soạn)

Chính trị Quốc gia sự thật, 2019

201

Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Kim Chung (1930 - 2019)

Bùi Xuân Đính (biên soạn)

Hồng Đức, 2019

202

Tri thức tộc người trong ứng phó với biến đổi khí hậu của người Kinh và Khơ-me ở tỉnh Cà Mau

Nguyễn Công Thảo (cb)

Khoa học xã hội, 2019

203

Quan hệ dòng họ của người Nùng Phàn Slình ở vùng cao biên giới Việt - Trung

Lê Minh Anh

Khoa học xã hội, 2019

204

Tri thức địa phương trong sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của người Sán Dìu ở tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thẩm Thu Hà

Khoa học xã hội, 2019

205

Tìm phố trong làng: Những chiều tâm tư của người cao tuổi

Nguyễn Công Thảo

Khoa học xã hội, 2020

206

Tri thức dân gian về tài nguyên thiên nhiên của người Cao Lan ở Vĩnh Phúc

Nguyễn Thị Tám

Văn hóa Dân tộc, 2019

207

Chính sách giao đất, giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La,tỉnh Sơn La

Phạm Quang Linh, Nguyễn Ngọc Thanh (đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2020

208

Một số vấn đề về tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam hiện nay: Kỷ yếu hội nghị khoa học Quốc gia năm 2019

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 2020

209

Sinh hoạt văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang

Trần Thị Mai Lan, Đoàn Việt (đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2020

210

Góp phần nghiên cứu phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Trường Sơn Tây Nguyên

Bùi Minh Đạo

Khoa học xã hội, 2020

211

Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung

Bùi Văn Đạo

Khoa học xã hội, 2020

212

Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi

Bùi Xuân Đính

Khoa học xã hội, 2020

213

Yếu tố văn hóa tộc người trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Sila ở tỉnh Lai Châu

Lê Minh Anh, Hoàng Thị Lê Thảo (đồng chủ biên)

Khoa học xã hội, 2020

214

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang

Nguyễn Văn Minh (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2021

215

Một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người ở Việt Nam hiện nay

Bùi Thị Bích Lan (chủ biên)

Văn hóa dân tộc, 2021

216

Gia đình của người Sán Dìu vùng chân núi Tam Đảo

Hoàng Phương Mai

Khoa học xã hội, 2021

217

Tri thức địa phương của dân tộc Nùng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Hoàng Thị Lê Thảo, Phạm Thị Kim Cương, Lý Viết Trường

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021

218

Các tổ chức quốc tế với phát triển ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam (1990-2020)

Trần Minh Hằng (chủ biên)

Khoa học xã hội, 2021

219

Về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay (Kỷ yếu hội nghị Dân tộc học Quốc gia năm 2020)

Viện Dân tộc học

Khoa học xã hội, 2021

220

Hành trình Dân tộc học

Nguyễn Ngọc Thanh

Khoa học xã hội, 2021

221

Người Dao Tiền ở Việt Nam

Lý Hành Sơn

Khoa học xã hội, 2021

222

Biến đổi kinh tế, nghi lễ và ngôn ngữ của người Tày, Nùng, Dao ở Lạng Sơn và Quảng Ninh (1986-2020)

Trần Văn Hà

Khoa học xã hội, 2022

 

 Các tin đã đưa ngày: