Kể từ khi thành lập năm 1968 đến nay (2015), đội ngũ cán bộ Viện Dân tộc học qua các thời kỳ đã xuất bản 142 cuốn sách riêng bằng tiếng Việt, ngoài ra còn một số cuốn sách bằng tiếng dân tộc thiểu số và tiếng nước ngoài. Bên cạnh đó, cán bộ viện đã công bố hàng trăm cuốn sách viết chung, chương và bài trong sách; hàng ngàn bài tạp chí, báo cáo khoa học trên các kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.

Tạp chí Dân tộc học là tổ chức thuộc Viện và là một trong những cơ quan ngôn luận của ngành trên cả nước, từ năm 1974 đến nay đã xuất bản được 187 số tiếng việt; và từ năm 2001 đến nay đã xuất bản được 15 số tiếng Anh. Trong đó có nhiều số chuyên đề phản ánh các kết quả nghiên cứu của Viện và của nghành gắn với những vấn đề dân tộc và tộc người của đất nước và thế giới.

Kết quả xuất bản của Viện Dân tộc học từ 1968 đến nay đã góp phần giới thiệu về 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam; quảng bá những thành tựu nghiên cứu của ngành Dân tộc học nước ta và các kết quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước với bạn bè, đồng nghiệp quốc tế; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc tham khảo nhằm xây dựng và thực hiện thành công chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc; cung cấp các thông tin khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về dân tộc học.