Quy định về quy trình, nội dung, trách nhiệm và thời gian xuất bản các số Tạp chí Dân tộc học

18/09/2019

STT

Nội dung công việc dự kiến

Người thực hiện (có thể nhờ nhau thực hiện)

Thời gian dự kiến (trừ các ngày lễ tết được nghỉ dài ngày)

1

Nhận bài, phản hồi bài đã đúng thể lệ chưa và yêu cầu chỉnh sửa theo đúng thể lệ (nếu có)

Ths. Phạm Thị Thu Hà

Khi bài gửi đến lần đầu chưa đúng thể lệ

2

Khẳng định với tác giả đã nhận bài và xác nhận chờ duyệt đối với các bài đúng thể lệ (chỉ nhận bài gửi qua e-mail Tạp chí) và in 1 bản để chuẩn bị cho Thường trực Hội đồng biên tập (HĐBT) chọn bài

Ths. Phạm Thị Thu Hà

Khi bài gửi đến lần đầu đã đúng thể lệ hoặc các lần sau đã chỉnh sửa theo đúng thể lệ

3

Đọc sơ duyệt nội dung các bài đã đúng thể lệ để cân đối giữa các chủ đề, vùng/miền, dân tộc, chất lượng... để chọn bài; dự kiến cơ cấu số Tạp chí (thứ tự bài, phân loại bài theo mục,...); dự kiến mời chuyên gia đọc phản biện + biên tập nội dung và cán bộ Phòng Biên tập - Trị sự (BT-TS) theo dõi, hỗ trợ hoàn thiện bản thảo lần 1

Thường trực HĐBT gồm (Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Thư ký HĐBT, Phó viện trưởng) và Phòng Biên tập - Trị sự

Tuần cuối của các tháng chẵn

4

Đọc phản biện và bên tập nội  dung lần 1 (các chuyên gia biên tập cả tóm tắt và nội dung) trên bản điện tử hoặc bản giấy; sau đó gửi lại bài đã biên tập cho cán bộ Phòng BT - TS được giao theo dõi, hỗ trợ chuyên gia biên tập lần 1

Các thành viên HĐBT được phân công và cán bộ Phòng BT - TS của Tạp chí

10 ngày đầu của các tháng lẻ (nếu bài nào phải sửa nhiều thì để lại số sau để tác gỉa có đủ thời gian hoàn thiện

5

Các cán bộ Phòng BT - TS được phân công nhận lại bài biên tập lần 1 và nghiên cứu để gửi lại bài cho tác giả chỉnh sửa theo góp ý của biên tập (nếu cần thiết); nhận lại bài đã chỉnh sửa từ các tác giả. ThS. Hà gửi lại các bài được giao theo dõi trong từng số cho TS. Tám để biên tập lần 2

ThS. Phạm Thu Hà

TS. Nguyễn Thị Tám

Từ ngày 11- 18 của các tháng lẻ

6

Biên tập bản thảo lần 2 và in ra hoặc gửi bản điện tử qua e-mail cho PGS.TS. Trần Hồng Hạnh (tùy theo hình thức biên tập của PGS. Hạnh) để biên tập lần 3

 

TS. Nguyễn Thị Tám

Từ ngày 19 - 25 của các tháng lẻ

7

Biên tập lần 3 và gửi lại cho ThS. Phạm Thu Hà chuẩn bị biên tập lần 4

PGS.TS Trần Hồng Hạnh

 

Từ ngày 26 các tháng lẻ đến 2 các tháng chẵn

8

Hoàn thiện bản biên tập lần 3 của PGS. Hạnh và mi trang gửi Tổng biên tập

Ths. Phạm Thị Thu Hà

Từ ngày 3 - 9 của các tháng chẵn

9

Biên tập lần 4

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

Từ ngày 10 - 14 của các tháng chẵn

10

Hoàn thành mục lục tiếng Việt và các bản tóm tắt tiếng Việt gửi PGS.TS. Hạnh để dịch và hiệu đính tiếng Anh

Ths. Phạm Thị Thu Hà

 

Từ 15-16 của các tháng chẵn

11

Dịch tóm tắt tiếng Anh, mục lục tiếng Anh và gửi hiệu đính

PGS.TS Trần Hồng Hạnh và chuyên gia tiếng Anh

Từ ngày 17 - 22 của tháng chẵn

12

Sửa bản cuối và in can

Ths. Phạm Thị Thu Hà

Từ ngày 18 - 24 của các tháng chẵn

13

Đọc duyệt bản can (bản chính thức) và ký từng trang trên bản PDF

Tổng biên tập

Từ 25 - 27 của các tháng chẵn

14

Chỉnh sửa bản can (nếu có) và gửi Nhà in; tiếp tục chỉnh sửa khi nhà in gửi lại bản lên khuôn trước khi in

Ths. Phạm Thị Thu Hà

Các ngày cuối của những tháng chẵn

15

Chuẩn bị bìa, Mục lục tiếng Việt và các điều kiện khác để Tạp chí có thể xuất bản

ThS. Phạm Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Thị Tám

Theo qui trình và thời gian thích hợp của các số Tạp chí

16

Theo dõi phát hành và thanh toán

TS. Nguyễn Thị Tám

Theo qui trình và thời gian thích hợp của các số Tạp chí

17

Nhận Tạp chí; lưu chiểu; biếu tặng; trao đổi... theo qui định

Ths. Phạm Thị Thu Hà

Theo qui trình và thời gian thích hợp của các số Tạp chí

 

 

STT

Nội dung công việc dự kiến

Người thực hiện (có thể nhờ nhau thực hiện)

Thời gian dự kiến (trừ các ngày lễ tết được nghỉ dài ngày)

1

Nhận bài, phản hồi bài đã đúng thể lệ chưa và yêu cầu chỉnh sửa theo đúng thể lệ (nếu có)

ThS. Phạm Thị Thu Hà

Khi bài gửi đến lần đầu chưa đúng thể lệ

2

Khẳng định với tác giả đã nhận bài và xác nhận chờ duyệt đối với các bài đúng thể lệ (chỉ nhận bài gửi qua e-mail Tạp chí) và in 1 bản để chuẩn bị cho Thường trực Hội đồng biên tập (HĐBT) chọn bài

ThS. Phạm Thị Thu Hà

Khi bài gửi đến lần đầu đã đúng thể lệ hoặc các lần sau đã chỉnh sửa theo đúng thể lệ

3

Đọc sơ duyệt nội dung các bài đã đúng thể lệ để cân đối giữa các chủ đề, vùng/miền, dân tộc, chất lượng... để chọn bài; dự kiến cơ cấu số Tạp chí (thứ tự bài, phân loại bài theo mục,...); dự kiến mời chuyên gia đọc phản biện + biên tập nội dung và cán bộ Phòng Biên tập - Trị sự (BT-TS) theo dõi, hỗ trợ hoàn thiện bản thảo lần 1

Thường trực HĐBT gồm (Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Thư ký HĐBT, Phó viện trưởng) và Phòng Biên tập - Trị sự

20 - 30 của các tháng chẵn

4

Đọc phản biện và biên tập nội dung lần 1 (các chuyên gia biên tập cả tóm tắt và nội dung) trên bản điện tử hoặc bản giấy; sau đó gửi lại bài đã biên tập cho cán bộ Phòng BT - TS được giao theo dõi, hỗ trợ chuyên gia biên tập lần 1

Các thành viên HĐBT được phân công và cán bộ Phòng BT - TS của Tạp chí

1 -10 của các tháng lẻ (nếu bài nào phải sửa nhiều thì để lại số sau để tác giả có đủ thời gian hoàn thiện

5

Các cán bộ Phòng BT - TS được phân công nhận lại bài biên tập lần 1 và nghiên cứu để gửi lại bài cho tác giả chỉnh sửa theo góp ý của biên tập (nếu cần thiết); nhận lại bài đã chỉnh sửa từ các tác giả. ThS. Hà gửi lại các bài được giao theo dõi trong từng số cho TS. Tám để biên tập lần 2

ThS. Phạm T. Thu Hà

TS. Nguyễn Thị Tám

Từ ngày 11- 15 của các tháng lẻ

6

Biên tập bản thảo lần 2 và in ra hoặc gửi bản điện tử qua e-mail cho PTBT (tùy theo hình thức biên tập của PTBT) để biên tập lần 3

 

 

TS. Nguyễn Thị Tám

Từ ngày 16 - 21 của các tháng lẻ

7

Biên tập lần 3 và gửi lại cho ThS. Phạm T.Thu Hà chuẩn bị biên tập lần 4

PTBT

 

Từ ngày 22 -26

8

Hoàn thiện bản biên tập lần 3 của PTBT và liên hệ với tác giả hoàn thiện (nếu cần), mi trang gửi Tổng biên tập biên tập lần 4

ThS. Phạm Thị Thu Hà

Từ ngày 29 của các tháng chẵn đến ngày mùng 3 của các tháng lẻ

9

Biên tập lần 4

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

Từ ngày 4 - 9 của các tháng chẵn

10

Hoàn thành mục lục tiếng Việt và các bản tóm tắt tiếng Việt gửi chuyên gia để dịch và hiệu đính tiếng Anh

ThS. Phạm Thị Thu Hà

 

Từ 10-12 của các tháng chẵn

11

Dịch tóm tắt tiếng Anh, mục lục tiếng Anh và gửi hiệu đính

Người dịch và hiệu đính tiếng Anh

Từ ngày 13 - 18 của tháng chẵn

12

Sửa bản cuối và in can

ThS. Phạm Thị Thu Hà

Từ ngày 14 - 19 của các tháng chẵn

13

Đọc duyệt bản can (bản chính thức) và ký từng trang trên bản PDF

Tổng biên tập

Từ 20 - 23 của các tháng chẵn

14

Chỉnh sửa bản can (nếu có) và gửi Nhà in

ThS. Phạm Thị Thu Hà

Từ 23-25 của những tháng chẵn

15

Chuẩn bị bìa, Mục lục tiếng Việt và các điều kiện khác để Tạp chí có thể xuất bản

ThS. Phạm Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Thị Tám

Theo qui trình và thời gian thích hợp của các số Tạp chí

16

Theo dõi phát hành và thanh toán

TS. Nguyễn Thị Tám

Theo qui trình và thời gian thích hợp của các số Tạp chí

17

Nhận Tạp chí; lưu chiểu; biếu tặng; trao đổi... theo qui định

ThS. Phạm Thị Thu Hà

Theo qui trình và thời gian thích hợp của các số Tạp chí


TỔNG BIÊN TẬP

  Nguyễn Văn MinhCác tin đã đưa ngày: