Chức năng, nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của Toà soạn Tạp chí Dân tộc học.

06/10/2021

* Về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Toà soạn Tạp chí Dân tộc học

 

1. Tạp chí Dân tộc học là cơ quan ngôn luận của Viện Dân tộc học; là diễn đàn khoa học của ngành Dân tộc học/Nhân học và của bạn đọc quan tâm đến các vấn đề dân tộc, tộc người ở Việt Nam và trên thế giới.

2. Tạp chí Dân tộc học được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, Quy chế về tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm.

3. Hội đồng biên tập Tạp chí gồm các nhà khoa học, các chuyên gia ở trong nước do Tổng biên tập đề nghị và Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định.

4. Nhiệm vụ

a) Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành 6 số tạp chí tiếng Việt trong một năm và các số tiếng Anh (nếu có).

b) Củng cố, xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí để huy động và phát triển nguồn bài phong phú, đa dạng, đạt chất lượng cao.

c) Tổ chức Hội nghị cộng tác viên, các cuộc họp của Hội đồng biên tập và Ban biên tập.

d) Thực hiện chi tiêu tài chính được cấp cho Tạp chí theo quy định và định mức được phê duyệt.

đ) Quản lý và sử dụng con dấu của Tạp chí theo quy định.

e) Tham gia nghiên cứu, tư vấn khoa học cho các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Viện và các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

g) Hợp tác quốc tế trong xuất bản, nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về Dân tộc học/Nhân học.

h) Quản lý nhân sự, tài sản, tư liệu của Tạp chí theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

 

* Về phân công vị trí việc làm cho cán bộ Toà soạn Tạp chí Dân tộc học

 

+ Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học - PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Văn Minh

- Là người đứng đầu tạp chí, lãnh đạo và quản lý tạp chí về chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Viện Hàn lâm và thủ trưởng đơn vị về mọi hoạt động của tạp chí.

- Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Viện và cấp ủy Đảng của đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của tạp chí.

- Phân công, ủy quyền cho Phó Tổng biên tập trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công việc được giao. Trực tiếp điều hành công việc của Phó Tổng biên tập khi Phó Tổng biên tập vắng mặt ở cơ quan.

- Đề nghị lãnh đạo đơn vị trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thư ký tòa soạn. Tham gia ý kiến với Thủ trưởng đơn vị trong nhận xét, đánh giá, phân loại hằng năm đối với Phó Tổng biên tập và Thư ký tòa soạn.

- Thống nhất với lãnh đạo đơn vị và xin ý kiến cấp ủy Đảng đơn vị về nhân sự tham gia Hội đồng biên tập để trình Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định.

- Không để lộ, lọt nội dung tác phẩm, tài liệu xuất bản trước khi phát hành, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc quản lý và sử dụng các nguồn tài sản và cơ sở vật chất của Tạp chí được giao theo quy định pháp luật hiện hành.

- Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách bố trí cho tạp chí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Viện Hàn lâm về mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Tạp chí Dân tộc học. Biên tập lần 4 và lần cuối các số tạp chí.

 

+ Phó Tổng biên tập - TS.NCVCC. Nguyễn Thị Thanh Bình

- Giúp Tổng biên tập trong công tác quản lý, điều hành tạp chí theo sự phân công của Tổng biên tập; chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về các nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Phụ trách các lĩnh vực của tạp chí: Chọn bài và cơ cấu các số tạp chí để báo cáo Tổng biên tập quyết định.

- Biên tập lần 3 các bài viết trên Tạp chí.

- Phụ trách công tác biên dịch và hiệu đính các nội dung tiếng Anh của Tạp chí.

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn của Viện và với bên ngoài theo ngạch khoa học và năng lực công tác.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về biến đổi đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của người Việt (Kinh).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Viện và Tạp chí khi được phân công.

 

+ Thư ký Tòa soạn - TS.NCVC. Hoàng Phương Mai

- Thư ký Tòa soạn có nhiệm vụ giúp Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập điều hành, quản lý các hoạt động biên tập, trị sự, hành chính, tài chính, tổ chức họp Hội đồng biên tập, Hội nghị cộng tác viên của Tạp chí.

- Lập kế hoạch và tham gia cùng Phó Tổng biên tập chọn bài và cơ cấu từng số tạp chí, báo cáo Tổng biên tập quyết định.

- Triển khai công tác biên tập, trị sự, xuất bản và phát hành; điều phối nhân sự và tổ chức các hoạt động của Tạp chí, đảm bảo công việc thông suốt, chất lượng, hiệu quả.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí. Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa Hội đồng biên tập, biên tập viên với các thành viên Hội đồng, các tác giả, cộng tác viên, độc giả.

- Biên tập lần 2 các số tạp chí.

- Tham gia nghiên cứu, đào tạo, tư vấn khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tạp chí và Lãnh đạo Viện.

 

+ ThS.NCV. Phạm Thị Thu Hà

- Nhận bài của các cộng tác gửi đến tạp chí; phúc đáp tình trạng bài và các yêu cầu khác cho tác giả sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Tạp chí. Chuyển các bài đáp ứng đủ điều kiện cho Phó Tổng biên tập đọc và chọn bài, cơ cấu bài từng số và báo cáo Tổng biên tập quyết định.

- Tham gia cùng Phó Tổng biên tập, Thư ký tòa soạn chọn bài và cơ cấu bài các số Tạp chí.

- Phụ trách biên tập kỹ thuật, mi trang, in, sửa bản biên tập lần 4, bản cuối sau khi Tổng biên tập đọc và gửi nhà in các số Tạp chí.

- Phụ trách mục lục tiếng Việt và tiếng Anh.

- Tiếp nhận, quản lý hồ sơ công văn đi và đến; quản lý và sử dụng con dấu của Tạp chí theo quy định.

- Tham gia thực hiện các công việc của Tạp chí theo sự phân công của Lãnh đạo Tạp chí và Thư ký tòa soạn.

- Tham gia nghiên cứu, đào tạo, tư vấn khoa học và những nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện và lãnh đạo Tạp chí, Thư ký Tòa soạn.

 

ThS.NCV. Lục Mạnh Hùng

- Tham gia chọn bài và cơ cấu các số tạp chí.

- Phụ trách thiết kế bìa, đồ họa, chỉnh sửa ảnh và kỹ thuật các số Tạp chí.

- Phụ trách công tác phát hành, lưu chiểu, biếu tặng, trao đổi tạp chí và chuyển cho Thư viện của Viện theo quy định.

- Phụ trách (admin) quản trị kỹ thuật website, đăng tải các bài Tạp chí và nội dung khác của Tạp chí lên website của Viện, trang fanpage của Tạp chí theo sự chỉ đạo của Tổng biên tập. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới xây dựng Tạp chí điện tử.

- Phụ trách trang Facebook và trang Fanpage của Tạp chí Dân tộc học.

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Tạp chí và Thư ký Tòa soạn.

 

* Liên hệ

  • Địa chỉ: Tạp chí Dân tộc học, Phòng 1001, tầng 10 số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
  • E-mailtapchidantochoc@gmail.com
  • Điện thoại: 024-62730420


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung đang được cập nhật